Ζωηρή κίνηση στα λιμάνια Ρόδου, Κω και Πάτμου το 1958

ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΡΟΔΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ ΕΙΧΟΝ ΖΩΗΡΑΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Κατ’ ανακοίνωσιν του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η κίνησις θαλαμηγών εις τας θαλασσίας περιοχάς της Ελλάδος κατά την θερινήν περίοδον ήτο σημαντικώς ηυξημένη εν συγκρίσει προς του 1958, ήτοι περίπου κατά 30%.

Μεταξύ των λιμένων όπου εσημειώθη, η μεγαλυτέρα κίνησις, είναι οι της Ρόδου, Κω και Πάτμου.  Εξ άλλου εγνώσθη ότι εις Ρόδον, Κω και Πάτμον θα εγκατασταθούν εντός του 1960 ειδικοί σταθμοί ανεφοδιασμού ιδιωτικών θαλαμηγών.

OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χθες από της πρωΐας ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου επραγματοποίησεν επισκέψεις εις Τριάντα, Κρεμαστήν και Παραδείσι, συνοδευόμενος υπό προϊσταμένων διαφόρων υπηρεσιών και εξήτασεν άπαντα τα απασχολούντα τους κατοίκους των ζητήματα.  Ο κ. Νομάρχης διά των χθεσινών του επισκέψεων ολοκλήρωσε την περιοδείαν του, εις διάστημα ενός περίπου μηνός, εξετάσας τα ζητήματα όλων των κοινοτήτων της Ρόδου.

ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΝΕΑΙ ΛΑΪΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΤΗΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας).
Συνεχίζονται αι εργασίαι αποπερατώσεως των 20 ανεγειρομένων λαϊκών κατοικιών. Ελπίζεται ότι λίαν συντόμως και προ του χειμώνος θα είναι έτοιμοι και θα διανεμηθούν εις τους αστέγους δικαιούχους.

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
Κως (του ανταποκριτού μας).
Κατά τη διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του ο κ. Νομάρχης προήδρευσε συσκέψεως εις το Δημαρχείον, κατά την οποίαν εξητάσθησαν άπαντα τα απασχολούντα την πόλιν προβλήματα.
Εξάλλου ο κ. Νομάρχης περιώδευσεν εις όλας τας κοινότητας της νήσου, εξητάσας επιτοπίως την πορείαν των έργων και τα ζητήματα αυτών.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΕΝ ΡΟΔΩ
Ως πληροφορούμεθα, Αμερικανοί κινηματογραφισταί ευρισκόμενοι ενταύθα διά το γύρισμα της ταινίας “Δέμα Εκπλήξεως”, εξέφρασαν την επιθυμίαν όπως αγοράσουν κτήματα εις την Ρόδον διά να ανεγείρουν επαύλεις εις τας οποίας θα παραθερίζουν. Το θέμα εν τούτοις δεν είναι απλούν, διότι η Δωδεκάνησος είναι παραμεθόριος περιοχή και βάσει Νόμου δεν επιτρέπεται η πώλησις κτημάτων εις αλλοδαπούς. Πάντως, ως εγνώσθη, εγένοντο ωρισμέναι ενέργειαι εις Αθήνας διά την τακτοποίησιν του ζητήματος.

ΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΤΕΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Από τριημέρου ευρίσκεται εις την πόλιν μας είς εκ των πλουσιωτέρων ανθρώπων της Ευρώπης, ο κ. Σμίλκε.
Ο κ. Σμίλκε ο οποίος είναι ηλικίας 45 ετών έχει υπό την ιδιοκτησίαν του τα μεγαλύτερα λιγνιτορυχεία της Γερμανίας. Ούτος εις σχετικήν συνομιλίαν μας εδήλωσε ότι θα προσπαθήση όπως εις τους προσεχείς Διεθνείς αυτοκινητιστικούς αγώνας της Ρόδου, μετάσχουν και Γερμανοί υπό την ιδιότητά του ως μέλους Αυτοκινητιστικού Κλάμπ.

ΤΑΙΝΙΑΝ ΤΗΣ ΜΙΤΣΙ ΓΚΑΙΗΝΟΡ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΟ “ΕΘΝΙΚΟΝ” 

ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ

Ως πληροφορούμεθα υπό του επιχειρηματίου κινηματογράφων της πόλεώς μας κ. Βαρδαουλλή παρηγγέλθη εις Αθήνας μία έγχρωμος ταινία σινεμασκόπ, τελευταίας παραγωγής, εις την οποίαν πρωταγωνιστεί η Μίτσι Γκαίηνορ, προκειμένου να προβληθή εις τον κινηματογράφον “Εθνικόν”. Η ταινία αυτή έχει τον τίτλον “Τα νησιά του Ειρηνικού” θα προβληθή δέ είτε από αύριον είτε από της Πέμπτης. Εγνώσθη εξ άλλου ότι εις την πρεμιέραν της ταινίας θα κληθούν να παραστούν η Μίτσι Γκαίηνορ και ο Γιουλ Μπρίνερ.