Επιστολή στον πρωθυπουργό για το ελαιουργείο της Μαλώνας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Ανάστατοι οι παραγωγοί ελαιών της Μαλώνας

Η ΑΤΕ ΠΙΕΖΕΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ

Απεστάλη τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργό

Ανάστατοι είναι οι ελαιοπαραγωγοί Μαλώνας εκ της αδιαφορίας που επιδεικνύει η ΑΤΕ όσον αφορά την λειτουργίαν του εκεί ελαιουργείου, διότι ενώ έχουν συγκομίσει τας ελαίας δεν έχουν αρχίσει ακόμη την παραγωγήν ελαιολάδου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, η ΑΤΕ επιθυμεί να πωλήση το ελαιουργείον της εις τον Συνεταιρισμόν Μαλώνας, δεν το θέτει δε εις λειτουργίαν δια να πιέση πιθανώτατα την κατάστασιν. Εξ άλλου οι παραγωγοί φαίνονται πρόθυμοι να το αγοράσουν, αφού προηγουμένως εκτιμηθή από επιτροπής. Ως τονίζεται σχετικώς η διαπραγμάτευσις αυτή η οποία ασφαλώς πρόκειται να γίνη δεν πρέπει να καθυστερήση την εξυπηρέτησιν των παραγωγών.

Εν τω μεταξύ κάτοικοι της Μαλώνας απέστειλαν προς τον κ. Πρωθυπουργόν το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Ελαιοπαραγωγοί χωρίου Μαλώνας Ρόδου απευθύνουν προς Υμάς θερμοτάτην παράκλησιν όπως ενδιαφερθήτε προσωπικώς ίνα λειτουργήση ως και εις το παρελθόν ελαιουργείον Αγροτικής Τραπέζης Μαλώνας. Πάσα περαιτέρω καθυστέρησις λειτουργίας ελαιοτριβείου συνεπάγεται ανυπολογίστους ζημίας. Πτωχοί παραγωγοί κινδυνεύουν καταστραφούν ολοσχερώς οικονομικώς καθόσον συγκεντρωθείς ήδη καρπός σήπεται. Ποιούμεθα έκκλησιν αισθημάτων Υμετέρας Εξοχότητος ίνα προληφθή εξαθλίωσις ενός των μεγαλυτέρων και των πλέον παραγωγικών χωρίων Ρόδου. Φιλότιμοι οι κάτοικοι θέλουσιν εσαεί ευγνωμονεί».

ΔΙ’ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΡ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΙΣΗΓΗΘΗ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ Ο ΕΠΙΔΙΩΧΘΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ

Υπέρ της διατηρήσεως του Προστατευτικού Συστήματος Σταφυλών εισηγήθη ο κ. Νομάρχης Δωδεκανήσου, δι’ εγγράφου του προς το Υπουργείον Συντονισμού κατά τας αρχάς του Νοεμβρίου, τονίσας ότι η διατήρησις του Συστήματος αποτελεί αίτημα ολοκλήρου του αμπελουργικού κόσμου της Δωδεκανήσου. Εις το έγγραφον του κ. Νομάρχου τονίζεται ότι το αίτημα διετυπώθη από όλους τους συνεταιρισμούς και τους παραγωγούς, τόσον κατά την προ διμήνου έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, όσον και κατά την προσφάτως ολοκληρωθείσαν περιοδείαν του ανά τους Δήμους και τας κοινότητας του Νομού.

Επίσης τονίζεται ότι ο σκοπός δια τον οποίον καθιερώθη το προστατευτικόν σύστημα απέβλεπεν αφ’ ενός εις την αύξησιν της στρεμματικής αποδόσεως και αφ’ ετέρου εις την δημιουργίαν νέων εκλεκτής ποιότητος επιτραπεζίων σταφυλών. Αλλά ενώ επετεύχθη κατά σοβαρόν ποσοστόν η αύξησις της μέσης στρεμματικής αποδόσεως (όχι πάντως εις σημείον ώστε να εξισωθή με της λοιπής Ελλάδος), η παραγωγήν νέων σταφυλών καταλλήλων προς εξαγωγήν δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που ανεμένοντο.

Εξ άλλου τονίζεται ότι ο σκοπός που επεδίωξεν το Προστατευτικόν σύστημα δεν ολοκληρώθη και ότι δια τους προαναφερθέντας λόγους παρακαλείται το Υπουργείον όπως αναθεωρήση την απόφασίν του και καθιερώση εκ νέου το Προστατευτικόν σύστημα, με την πεποίθησιν ότι ο λαός της Δωδεκανήσου θα εκτιμήση μεγάλως την υπέρ αυτού στοργήν της Κυβερνήσεως.

Αύριον αναχωρεί ο κ. Στ. Κωτιάδης
Αύριον αναχωρεί ατμοπλοϊκώς ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, προκειμένου να παραστή κατά την έναρξιν των εργασιών της Βουλής.
Ο κ. Κωτιάδης εξήτασε κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του διάφορα ζητήματα, δεχθείς επιτροπάς και πολίτας.

ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ως ανεκοινώθη εντός του τρέχοντος μηνός θα λάβη χώραν διαγωνισμός δια την πρόσληψιν πέντε υπαλλήλων εις τον Δήμον Ρόδου.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
Ως ανεκοινώθη εκ της Ιεράς Μητροπόλεως τα αποσταλέντα υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών τρόφιμα προορίζονται δια τα Δημοτικά συσσίτια.