Επιλύεται το θέμα του Ελαιουργείου Μαλώνας σύμφωνα με επιστολή της ΑΤΕ

ΩΣ ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΝ ΔΙ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΝ ΓΝΩΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ

Χθες ομιλών προς τους συνέδρους του Ιερατικού Συνεδρίου ο Μητροπολίτης Καρπάθου κ. Απόστολος απεκάλυψεν ότι κατόπιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου τη εισηγήσει του Οικουμενικού Πατριάρχου θα συνέλθη εις Ρόδον Συνέδριον απασών των ορθόδοξων εκκλησιών, το οποίον θα ασχοληθή με προκαταρκτικήν εργασίαν διά έτερον σημαντικόν Συνέδριον, το οποίον θα συνέλθη τον προσεχή Ιούλιον.
Πληροφορούμεθα ότι πρόκειται περί Συνεδρίου ανταλλαγής απόψεων όλων των ορθόδοξων Εκκλησιών επί των προσπαθειών Ενώσεως των Εκκλησιών.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας)

Αφίκοντο ενταύθα τα πρώτα σπογγαλιευτικά συγκροτήματα (σκάφανδρα) μετά πολύμηνον σπογγαλιείαν εις τα βορειοαφρικανικά παράλια. Ελπίζεται ότι περί τα τέλη της προσεχούς εβδομάδος θα έχουν περατωθή οι κατάπλοι σπογγαλιευτικών συγκροτημάτων της Καλύμνου.
Εξ άλλου, οι εκκινηταί εδήλωσαν ότι τα αποτελέσματα της εφετεινής σπογγαλιείας είναι λίαν ικανοποιητικά.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΕΣΕ ΕΠΙ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Μεγίστης την παρελθούσαν Τρίτην και περί ώραν 9.20 νυκτερινήν κατέπεσε κεραυνός εντός οικίας χωρίς όμως να προκαλέση θύματα ή ζημίας.

ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Η Α.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ
ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΛΩΝΑΣ

Μια επιστολή προς την “Πρόοδον” προς αποκατάστασιν της αληθείας
Μας εκοινοποιήθη χθες, η ακόλουθος επιστολή της ΑΤΕ, η οποία απεστάλη προς την “Πρόοδον:

“Kύριε Διευθυντά,
Εν σχέσει με το δημοσίευμά σας της 11.11.59 υπό τον τίτλον “Το Ελαιουργείον Μαλώνας δεν ήρχισεν ακόμη να λειτουργή κ.λπ.” έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι:

1) Eγκαίρως η Τράπεζα είχε καταστήσει γνωστόν ότι κατά την τρέχουσαν περίοδον, δεν θα ήτο δυνατόν να λειτουργήση το Ελαιουργείον, διά προσωπικού της. Η επί δίμηνον περίπου απασχόλησις ενός των τεχνικών της, αποβαίνει εις βάρος του συνόλου των παραγωγών της περιοχής μας, διότι καθίσταται ανέφικτος εκ του λόγου τούτου ή εις μεσοπρόθεσμα δάνεια ικανοποίησις των αναγκών των αγροτών.

2) Η τράπεζα ουχ ήττον έλαβε πρόνοιαν εγκαίρως τόσον διά την επισκευήν όσον και διά την συμπλήρωσιν του μηχανολογικού του εξοπλισμού, ολοκληρούμενην σήμερον και εδαπάνησε προς τούτο Δρχ. 60.000.

5)Επί τω σκοπώ εξυπηρετήσεως των ελαιοπαραγωγών Μαλώνας, προεκήρυξε από καιρού πλειοδοτικόν διαγωνισμόν εκμισθώσεως του ελαιουργείου, καθορίσασα ως μίσθωμα βασικόν το ελάχιστον ποσόν Δρχ. 20.000, όπερ εν τη ουσία δεν αντιπροσωπεύει παρά μέρος μόνον των απαραιτήτων κατ’ έτος εξόδων συντηρήσεως. Οι διαγωνισμοί όμως απέβησαν άγονοι, ει και οι όροι ήσαν συμφέροντες, διότι αμφότεροι οι Συνεταιρισμοί της Μαλώνας, εν τη επιδιώξει αγνώστων σκοπών και προς άσκησιν περαιτέρω επί της Τραπέζης πιέσεως, ετορπίλισαν την λύσην ταύτην.

4) Ως προς την επιδειχθείσαν, ως γράφετε, προθυμίαν των παραγωγών διά την εξαγοράν του Ελαιουργείου, αληθές είναι τούτο, από 10ετίας, αφ’ ής χρονολογείται η ίδρυσις του Ελαιουργείου, επανειλημμένως εγένοντο σχετικαί προτάσεις με όρους απολύτως συμφέροντας. Ήτοι η Τράπεζα υπεσχέθη όπως το τίμημα εν περιπτώσει καθ’ ήν η συσταθησομένη εκτιμητική τη συμπράξει των παραγωγών Επιτροπή καθώριζε ανώτερον του κόστους, περιορισθή εις τούτο μόνον.
Με παράκλησιν όπως προς αποκατάστασιν της αληθείας, δημοσιεύσητε την παρούσαν.

Διατελούμεν
Μετά τιμής
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Ρόδου
Ο Διευθυντής
(Μ. ΒΡΕΝΤΖΟΣ)”.