Στατιστική έρευνα για  τα ενοικιαζόμενα καταλύματα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προχωρά τις διαδικασίες για την έρευνα στα Ενοικιαζόμενα Καταλύματα, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο 2019. Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε τουριστικά καταλύματα σύντομης διαμονής (Ενοικιαζόμενα Καταλύματα). Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των καταλυμάτων σε μικρότερες εγκαταστάσεις τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας.

 O σχεδιασμός της έρευνας (υπολογισμός μεγέθους δείγματος και επιλογή μονάδων του δείγματος) βασίστηκε στο μητρώο ενοικιαζομένων καταλυμάτων που παρασχέθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού. Κατά τον σχεδιασμό της έρευνας εφαρμόστηκε η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με μονάδα έρευνας την επιχείρηση (κατάλυμα σύντομης διαμονής-ενοικιαζόμενο κατάλυμα).Το δείγμα της έρευνας ανέρχεται σε 6.536 επιχειρήσεις από ολόκληρη τη Χώρα, οι οποίες θα ερευνηθούν μέσω ιδιωτών συνεργατών.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
- Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
-Επιλογή του δείγματος των επιχειρήσεων που θα ερευνηθούν
- Επιλογή ιδιωτών- συνεργατών

- Εκπαίδευση του προσωπικού και των ιδιωτών-συνεργατών, για τη συλλογή και την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας
-Συλλογή των στοιχείων
- Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
- Εισαγωγή των στοιχείων και παραγωγή των αρχείων δεδομένων
- Μηχανογραφικός έλεγχος

- Παραγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
- Παραγωγή και έλεγχος των τελικών πινάκων
- Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
- Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας
- Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
- Αποστολή των στοιχείων στη Eurostat.

(πηγή: tornosnews.gr)