Καταγραφή των μνημείων για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού

Προγραμματική σύμβαση υπεγράφη χθες, μεταξύ της Μητρόπολης Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό την καταγραφή και την αξιολόγηση, των Ιερών Ναών και των μνημείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς Ρόδου προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να αξιοποιηθούν για την χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στο νησί της Ρόδου.

Προκειμένου να εξαχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα από την έρευνα, θα καταρτιστεί ένας κατάλογος κριτήριων ώστε τα μνημεία να καταγραφούν με συστηματική μέθοδο, να αξιολογηθούν και να κατηγοριοποιηθούν σε τυποποιημένες ομάδες ανάλογα με την γεοαναφωρά, την μορφολογία τις δυνατότητες πρόσβασης, τις κατηγορίες παρεμβάσεων, την Επισκεψιμότητα τους κ.λπ.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι να αξιοποιήσει και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια η πυκνότητα, οι τύποι των μνημείων και η γειτνίασή τους με τουριστικούς προορισμούς, αξιοθέατα και πολιτιστικές διαδρομές της Νήσου της Ρόδου. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν τόσο στα από κοινού ή κατά μόνας σχέδια της Π.Ν.Α.Ι. και της Ι.Μ.Ρ. για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Η προγραμματική αυτή σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και λήγει σε δεκαοκτώ μήνες. Οι δράσεις της Προγραμματικής θα εκτελούνται σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.
Α. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:
• Τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 85.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
•  Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
• Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη εκκαθάριση και έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων.
•  Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

Β. Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου αναλαμβάνει:
• Την εκτέλεση του Προγράμματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Νόμο και τη Σύμβαση.
• Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, πριν από την έναρξη του έργου.
• Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που την διέπει προκειμένου να ολοκληρώσει καλώς και εμπροθέσμως το ως άνω έργο σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες και δεοντολογία.
• Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
• Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.