Άρχισαν να έρχονται στη Ρόδο οι υπεύθυνοι για το φιλμ τα «Κανόνια του Ναβαρόνε»

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, εν σχέσει προς το Προστατευτικόν Σύστημα Σταφυλών ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής απεφάσισε να εξετάση προσωπικώς το θέμα, κατά την διάρκειαν συσκέψεως με συμμετοχήν αντιπροσωπείας της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών και πιθανώτατα των βουλευτών Δωδεκανήσου.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, αναμένεται ήδη ο προσδιορισμός της ημέρας της συσκέψεως, ο οποίος θα γίνη υπό του ιδίου του Πρωθυπουργού.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟ 1960
Χθες από της πρωίας, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου εν συνεργασία με τα των αρμοδίων υπαλλήλων, συνεχίζων την επεξεργασίαν του προγράμματος έργων του 1960, ησχολήθη με τα προς εκτέλεσιν έργα δια την ανέγερσιν και συμπλήρωσιν εκπαιδευτηρίων. Κατά σχετικάς πληροφορίας και επί του τομέως αυτού ο προγραμματισμός είναι αξιόλογος.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΧΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Παρελήφθησαν χθες υπό της Ε.Γ.Σ.Δ. 40 τόννοι αχύρου οι οποίοι θα παραδοθούν εις συνεταιρισμούς οι οποίοι είχον υποβάλει εγκαίρως τα δικαιολογητικά δανειοδοτήσεως. Επίσης εντός των ημερών θα παραληφθούν έτεροι 60 τόννοι αχύρου και 20 τόννοι χορτομηδικής.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΡΧΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΦΙΛΜ «ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ»
Σήμερον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο διάσημος παραγωγός κ. Φόρμαν ο οποίος ως γνωστόν θα γυρίση εις την νήσον μας την πολεμικήν ταινίαν τα «Κανόνια του Ναβαρόνε».

Εξ άλλου αφίκετο εις Ρόδον προερχόμενος εκ Χόλλυγουντ ο σκηνοθέτης κ. Αλεξάντερ Μακέντρικ συνοδευόμενος υπό του οπερατέρ ο οποίος θεωρείται αυθεντία στην τεχνική του έγχρωμου φιλμ. Επίσης από δεκαπενθημέρου ευρίσκονται εις Ρόδον ο εκ των Διευθυντών της Αμερικανικής Εταιρείας «Κολούμπια» κ. Φόουν και 12 τεχνικοί.
Ούτοι θα παραμείνουν ενταύθα μέχρι της 10ης Δεκεμβρίου προκειμένου να τελειώσουν την προεργασίαν δια το γύρισμα της ταινίας το οποίον θα αρχίση περί τα μέσα Ιανουαρίου.

Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι πρώτος βοηθός του κ. Μακέντρικ θα είναι ο κ. Ερρίκος Ανδρέου ο οποίος ήτο πρώτος βοηθός του κ. Στάνλευ Ντόνεν εις το φιλμ «Δέμα εκπλήξεως» το οποίον ως γνωστόν εγυρίσθη εις Ρόδον.

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υπό του Υπουργείου Προνοίας ανεκοινώθη ότι θα διεξαχθή απογραφή των τυφλών εις ολόκληρον την χώραν.

Το Υπουργείον Παιδείας δι’ εγγράφου του προς τους διευθυντάς των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως εγνώρισε εις αυτούς όπως εισπράττουν από τους μαθητάς την εκπαιδευτικήν εισφοράν εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

Χθες ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο πρώτος Γραμματεύς της εν Αθήναις Ολλανδικής Πρεσβείας κ. Νάρντινγκ.

Ήρχισαν αι εργασίαι δια την συντήρησιν του κτηριακού συγκροτήματος του Οίκου Ευγηρίας.
Σήμερον οι ιεροκήρυκες της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου θα κηρύξουν τον Θείον Λόγον εις τους Ιερούς Ναούς των κοινοτήτων Καλαβάρδων, Φανών, Έμπωνας, Κρητηνίας και Αρχαγγέλου.
Σήμερον αναχωρεί επιστρέφων εις το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως ο εξ Αρχαγγέλου Ρόδου Αρχιμανδρίτης κ. Αντώνιος Διμέλλης.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ι.Κ.Α.
Γενομένων αρχαιρεσιών εις τον Σύλλογον Υπαλλήλων Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Ρόδου εξελέγησαν δια το Διοικ. Συμβούλιον οι: Μιχ. Πετρίδης Πρόεδρος, Γεωργ. Ζαΐσης αντιπρόεδρος, Διαμ. Χατζηνικολάου Γεν. γραμματεύς, Βασ. Βαγιανός ταμίας και μέλη οι Ηλ. Χαλκίτης, Κωνστ. Κόσμος και Νικ. Αράπογλου. Εξελεγκτική Επιτροπή: Γεωργ. Ανυφαντής και Γεώργ. Σεντάκης.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Η ΕΓΣΔ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Κατά την συνερχομένων την προσεχή Πέμπτην κοινήν σύσκεψιν των Συμβουλιών της ΕΓΣΔ θα συζητηθούν τα θέματα η εξαγωγή σύκων εις την λοιπήν Ελλάδα, η συγκέντρωσις ελαιόλαδου δια λογαριασμόν του δημοσίου η και της Ενώσεως επί ενεχύρω η ίδρυσις τυροκομείου κ.λ.π.
Επίσης θα εξετάσουν τας προγραμματισθείσας υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου και της ΕΓΣΔ Γεωργικάς βιομηχανίας δια το 1960 και μέχρι του 1963.