Το ατμόπλοιο «Ναύτιλος» προσέκρουσε σε βράχια στην Κω

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Την μεσημβρίαν σήμερον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν επί του λιμενικού και επί διαφόρων φορολογικών θεμάτων, προς έγκρισιν του Κανονισμού Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και προς εξέτασιν ανακοινώσεων του Προέδρου κ. Θεοχάρη και του Διευθυντού αυτού κ. Λογοθέτη, επί των εργασιών του Συνεδρίου των Επιμελητηρίων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (Ιδ. ανταπ.). Το Σάββατον εγένετο εις Άγιον Ιωάννην Αστυπαλαίας αγιασμός επί τη αποπερατώσει της αγροτικής οδού της περιοχής, μήκους 11 χιλιομέτρων και δαπάνης 435.000 δραχμών. Εις την τελετήν του αγιασμού παρέστησαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αι τοπικαί αρχαί και πλήθος κόσμου.
Εξ άλλου επέστρεψεν εις Αστυπάλαιαν ο Δήμαρχος κ. Οικονόμου, ο οποίος ανεκοίνωσε τα αποτελέσματα των εις Ρόδον ενεργειών του, προκαλέσας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις ικανοποιήσεως, δια το ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως υπέρ της Αστυπαλαίας.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
Χθες την πρωΐαν το Συμβούλιον του Συνδέσμου Εφέδρων επεσκέφθη την Νομαρχίαν, προώθησιν ζητημάτων των μελών του.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ”
Ως ανεκοινώθη το Ρουμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Τρανσυλβάνια” θα καταπλεύση εις τον λιμένα της Ρόδου την 23ην τρέχοντος. Τούτου θα επιβαίνουν 300 περιηγηταί εκ χωρών του Ανατολικού Συνασπισμού.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Σήμερον το απόγευμα θα συνέλθη εις συνεδρίασιν, υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου το Διοικητικόν συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν θεμάτων τρεχούσης φύσεως και λήψιν διαφόρων αποφάσεων.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
Τα διάφορα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ρόδου ήρχισαν από τούδε τας προετοιμασίας, δια την οργάνωσιν καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κατά τας επικειμένας εορτάς. Μεταξύ άλλων θα παρουσιασθούν θεατρικαί σκηναί, θα δοθούν δε χορωδιακαί εορταί.

Η ΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη εις το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας απεσπάσθη εις υπενωμοτάρχης της Χωροφυλακής όστις επιβλέπει δια την τάξιν.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
Ως πληροφορούμεθα την 6ην τρέχοντος αφικνείται εις Ρόδον ο κ. Κωνσταντίνος Κοντσαλής, νέος Διευθυντής της ΔΕΗ Ρόδου.

ΤΡΕΙΣ ΘΙΑΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ευρισκόμενος εκεί, εδέχθη προτάσεις τριών θιάσων κωμωδίας και επιθεωρήσεως ενδιαφερομένων δια κάθοδον εις Ρόδον κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων. Την απόφασιν περί του ποίος θίασος θα δώση παραστάσεις εις Ρόδον κατά το δεκαπενθήμερον των εορτών, θα λάβη ο κ. Δήμαρχος.


ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ “ΝΑΥΤΙΛΟΣ” ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ
ΜΙΚΡΟΝ ΡΗΓΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ ΕΞ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ


Χθες την πρωίαν παρετηρήθη εισροή υδάτων εις το κύτος του ατμοπλοίου “Ναυτίλος” το οποίον ευρίσκετο εις τον λιμένα Ρόδου. Η εισροή των υδάτων, ως διεπιστώθη, εγένετο εκ μικρού ρήγματος εις την πρώραν του σκάφους, πλησίον της ισάλου γραμμής.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, το “Ναυτίλος” προσέκρουσεν ελαφρώς επί βράχου το παρελθόν Σάββατον εις την Κω. Το ατύχημα τούτο, ήτο το δεύτερον του σκάφους έτος μιας εβδομάδος, διότι, ως γνωστόν, είχε προσαράξει ελαφρώς και εις αβαθή της νήσου Λειψοί, την παρελθούσαν Τρίτην.

Ερωτηθείς εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου εδήλωσεν ότι αναμένονται οδηγίαι παρά της Επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και ότι δεν θα αφεθή το πλοίον να αποπλεύση εάν δεν επισκευασθή η ζημία του.