Αίτηση για πτώχευση κατέθεσε  στο Πρωτοδικείο Ροδίτης επιχειρηματίας

Αίτηση κατατέθηκε χθες στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την οποία ζητείται να κηρυχθεί σε πτώχευση συμπολίτης μας που διαθέτει τέσσερις επιχειρήσεις στην περιοχή μας.

Η αίτηση κατατέθηκε από εκπρόσωπο άλλης εταιρείας η οποία έχει επαγγελματικές συναλλαγές με τις επιχειρήσεις του συμπολίτης μας και του οφείλονται περί τις 522.000 ευρώ για τιμολόγια που ήδη έχουν εκδοθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση, οι επιχειρήσεις του συμπολίτη μας τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίζουν πλείστα οικονομικά προβλήματα ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών, η τάση που καταγράφεται είναι καθοδική με συνεχή εμφάνιση ζημιογόνων χρήσεων.

Μάλιστα βάσει των στοιχείων αυτών ο κύκλος εργασιών της εταιρείας του συμπολίτη μας από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά και συγκεκριμένα σε ποσοστό άνω του 20%.

Σύμφωνα δε με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που συνοδεύει τον δημοσιευμένο ισολογισμό του έτους 2016, διατυπώνεται η άποψη ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Όλα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα η εταιρεία του συμπολίτη μας διατηρεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, προς τους προμηθευτές της, τους εργαζομένους αλλά και πιστωτικά ιδρύματα.

Η δε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων αυτών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εμπορικής της πίστης και τη νέκρωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Έτσι είναι εμφανές ότι ο συμπολίτης μας αδυνατεί πλέον να εκπληρώσει κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών) τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του απαιτήσεις.

Για τους λόγους αυτούς και ο εκπρόσωπος της άλλης εταιρείας ζητάει να κηρυχθεί ο συμπολίτης μας σε πτώχευση,  δεδομένου ότι έχει στην κυριότητά του (η εταιρεία του συμπολίτη μας) ακίνητη περιουσία ικανή να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας, όπως προκύπτει και από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της.
Η υπόθεση προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) τον Σεπτέμβριο του 2020.