Κυκλοφορεί η νέα δεκάδραχμα στα Δωδεκάνησα

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΙΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ

Υπεβλήθη προς το Υπουργείον Δημοσίων Έργων προς έγκρισιν, η μελέτη δια το έργον του Εμπορικού Λιμένος Ρόδου, βάσει της αποφάσεως της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου. Η υποβολή της μελέτης εγένετο δια του Νομομηχανικού Ρόδου.

Εξ άλλου υπό του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Κεντρικού Λιμενάρχου Ρόδου πλωτάρχου Γελαδάκη υπεβλήθη τηλεγραφική αναφορά προς το Υπουργείον Δημοσίων Έργων, δια της οποίας ζητείται η επίσπευσις της κατακυρώσεως της δημοπρασίας, δια την εκτέλεσιν του έργου κατασκευής προκυμαίας εις το Μανδράκι, δαπάνης 1.270.000 δραχμών.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΚΑΔΡΑΧΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Εκ του υποκαταστήματος Ρόδου της Τραπέζης Ελλάδος ανεκοινώθη ότι σήμερον θα κυκλοφορήσουν εις Ρόδον και εις τας λοιπάς νήσους της Δωδεκανήσου, τα νέα δεκάδραχμα. Προς τούτο απεστάλησαν ήδη εις τα Ταμεία Κω και Καλύμνου νέα δεκάδραχμα, ενώ παραλλήλως εφοδιάσθησαν δι’ αυτών και τα διάφορα υποκαταστήματα των Τραπεζών.

ΑΓΡΙΟΣΚΥΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ 10 ΑΜΝΟΥΣ
Κατά πληροφορίας μας εκ Καλυθιών το παρελθόν Σάββατον ομάς αγρίων κυνών εισήλθεν εντός του ποιμνιοστασίου του Δημητραδιού Στέργου το οποίον ευρίσκεται εις απόστασιν 4 χιλιομέτρων από του χωρίου με αποτέλεσμα να φονευθούν 10 πρόβατα εκ των 100 τα οποία ευρίσκοντο εκεί.

ΠΕΡΑΤΟΥΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. υπηρ.) Με γοργόν ρυθμόν προχωρούν αι εργασίαι κατασκευής της οδού Μεσοχωρίου Καρπάθου, δια της οποίας θα αξιοποιηθούν από πάσης πλευράς αι κοινότητες Πυλών, Σπόων και Μεσοχωρίου. Το έργον τούτο δαπάνης 1.000.000 περίπου δραχμών, θα έχη περατωθή προ του τέλους του έτους. Δια της οδού αυτής, αφ’ ενός θα εξυπηρετηθούν συγκοινωνιακώς αι ορειναί κοινότητες της Καρπάθου και αφ’ ετέρου  θα αναπτυχθή η οικονομία των, δια της αποστολής των δασικών και κηπευτικών προϊόντων εις την πρωτεύουσαν και εκείθεν εις τας αγοράς της Δωδεκανήσου και της Παλαιάς Ελλάδος.

ΕΠΕΣΚΕΥΑΣΘΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤ. ΘΕΑΤΡΟΝ
Έληξαν αι εργασίαι επισκευής και διαρρυθμίσεως του χειμερινού δημοτικού θεάτρου Ρόδου, ως ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου. Μεταξύ άλλων, αι εργασίαι περιελάμβανον διαρρύθμισιν της σκηνής του θεάτρου ως και των παρασκηνίων, και βαφήν της αιθούσης και των καθισμάτων.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΥΜΗ:
Αφίκετο την Κυριακήν ενταύθα μηχανικός του Οργανισμού Δημοσίας Πειρουσίας Δωδεκανήσου, ο οποίος ησχολήθη με την προετοιμασίαν του χώρου δια την εγκατάστασιν του ψυκτικού θαλάμου της νήσου μας. Με το θέμα τούτο ησχολήθη από κοινού μετά του μηχανικού και ο Δήμαρχος Σύμης κ. Νικητιάδης.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:  Επέστρεψεν εις Κάλυμνον ο Δήμαρχος κ. Αντώνιος Καλογιάννης. Ο κ. Δήμαρχος είχεν αναχωρήσει το Σάββατον εις Ρόδον, όπου εγένετο δεκτός εις συνεργασίαν υπό του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, καθ’ ην εξητάσθησαν τα απασχολούντα την νήσον ζητήματα και αντηλλάγησαν απόψεις επί του προγράμματος έργων του 1960.