Άγνωστος και ασύλληπτος ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας στη Σάλακο

ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ 

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΦΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΛΑΚΟΝ

ΤΟ ΘΥΜΑ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕΝ ΕΧΘΡΟΥΣ


Άγνωστος και ασύλληπτος παραμένει εισέτι ο αποπειραθείς  να φονεύση προ τριημέρου εις Σάλακον τον 35ετή φύλακα του ξενοδοχείου “Νύμφη” Αλέξανδρο Χριστοδούλου. Αι αστυνομικαί αρχαί, με επικεφαλής τον διοικητήν της Υποδιοικήσεως της περιοχής διεξάγουν εντατικάς ερεύνας διά την ανακάλυψιν του δράστου, ο οποίος δια λίθου βάρους 4 κιλών, προσπάθησε να φονεύση τον φύλακα ενώ παραλλήλως παρακολουθούνται αγρύπνως αι περιοχαί του λιμένος και του αεροδρομίου, διά τυχόν ανακάλυψιν εξ ωρισμένων ενδείξεων του δράστου.

Εν τω μεταξύ, ευθύς ως ενημερώθη η Διοίκησις Χωροφυλακής Ρόδου ο Διοικητής ταγματάρχης κ. Κατσούλης επιλήφθη αμέσως της υποθέσεως και έδιδε χθες οδηγίες, διά την διαλεύκανσιν της υποθέσεως.

ΑΙ ΕΚΔΟΧΑΙ
Τα μέχρι τούδε υπάρχοντα στοιχεία είναι ότι: α) ο δράστης ευρίσκετο κρυμμένος εις την οδόν της Σαλάκου και ανέμενε την διέλευσιν του Χριστοδούλου, επομένως δέ εγνώριζε πού είχε πάει και γενικώς τας συνηθείας του θύματος, β) ο δράστης θα πρέπει να έχη είτε θηριώδη ένστικτα, είτε σοβαρούς λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν μέχρι του εγκλήματος, γ) ο δράστης προέβη εις την απόπειραν φόνου κατά τη νύκτα και επομένως θα πρέπει να γνωρίζη την Σάλακον.

Υπάροχυν επίσης ωρισμένα άλλα στοιχεία, τα οποία δεν ανακοινούνται, διότι η Χωροφυλακή αναμένει ενδεχόμενον παραδόσεως του δράστου. 

Δέον να σημειωθή ότι ο Χριστοδούλου, όστις ευρίσκεται εις το Νοσοκομείον, βεβαιώνει κατηγορηματικώς ότι “όλοι είναι φίλοι μου και δεν γνωρίζω να έχω κανέναν εχθρόν”.  

Χθες ο Χριστοδούλου εδέχθη επίσκεψιν των υπευθύνων του ξενοδοχείου “Νύμφη”, οι οποίοι τον καθησύχασαν διά της διαβεβαιώσεως ότι η Αστυνομία θα συλλάβει τον δράστην.


ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ”
Σήμερον διά του αεροπλάνου της γραμμής αφικνείται εις Ρόδον ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής Κινηματογραφικής εταιρείας “Κολούμπια” κ. Μπιλ Γκράφ προκειμένου να συναντηθή με τον παραγωγόν κ. Κάρλ Φόρμαν και τον σκηνοθέτην κ. Μακέντρικ μετά των οποίων θα συνεργασθή διά την προεργασίαν του φιλμ τα “Κανόνια του Ναβαρόνε”.  Εν τω μεταξύ χθες την πρωίαν συνεργείον εκ τεχνικών της “Κολούμπια” περιήλθε την Παλαιάν Πόλιν της Ρόδου και έλαβε διαφόρους φωτογραφίας. Τέλος ανεκοινώθη ότι ο Γρκέκορυ Πεκ ο οποίος ως γνωστόν θα πρωταγωνιστήση εις την ταινίαν θα αφιχθή εις Ρόδον την 14ην Μαρτίου.


ΕΝΤΟΣ 48ΩΡΟΥ 4 ΣΕΙΣΜΙΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΛΕΡΟΝ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΗΜΙΑΙ

Κατά πληροφορίας μας εκ Λέρου, κατά το παρελθόν 48ωρον εσημειώθησαν τέσσαρες εν συνόλω ισχυραί σεισμικαί δονήσεις, δεν εσημειώθησαν όμως θύματα ή ζημίαι.
Ούτω προχθές την 15.45 ώραν εσημειώθη δόνησις διαρκείας ενός δευτερολέπτου,  την 3.04 ώραν χθες εσημειώθη δόνησις διαρκείας δύο δευτερολέπτων, την 5.04 ώραν χθες εγένετο νέα δόνησις διαρκείας δύο δευτερολέπτων και την 6.15 ώραν χθες εσημειώθη δόνησις διαρκείας δύο δευτερολέπτων.

MIKΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 30% ΕΦΕΤΟΣ Η ΕΚΤΑΣΙΣ Η ΣΠΑΡΕΙΣΑ ΔΙΑ ΣΙΤΟΥ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ

Εις την ύπαιθρον ήρχισεν υπό ευνοϊκάς καιρικάς συνθήκας η σπορά σίτου. Εκ της διευθύνσεως Γεωργίας υπολογίζεται ότι η σπαρμένη εφέτος έκτασις θα είναι μικροτέρα τουλάχιστον κατά 30% εν συγκρίσει με το παρελθόν έτος. Επί τη ευκαιρία συνιστάται εις τους παραγωγούς όπως μέρος της διά σίτου καλλιεργουμένης εκτάσεως αντικαταστήσουν διά κριθής και βρώμης, είτε διά βίκου, ο οποίος επιδοτείται διά 50 δραχμών κατά στρέμμα.