Θα γίνει διαγωνισμός για την παραχώρηση του καρνάγιου

Η τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του καρνάγιου στην περιοχή Καναμάτ Ρόδου, αναμένεται να απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, που συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Αρκετά “φορτωμένη” είναι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, στην οποία ξεχωρίζει το θέμα της εξέτασης του πρακτικού αποσφράγισης υποφακέλων  με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς από την Επιτροπή Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι, βέβαια, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης - εκμετάλλευσης, επισκευής και συντήρησης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης υπάρχουν πάνω από είκοσι θέματα, ανάμεσά τους και αρκετά διαδικαστικού χαρακτήρα ενώ ένα ακόμη θέμα που έρχεται για έγκριση είναι η τροποποίηση προγραμματικών συμβάσεων για τα υδατοδρόμια.
Τέλος, το Δ.Σ. καλείται να λάβει απόφαση και για τη συμμετοχή του Λ.Τ. με την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση VI του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: "Σύνταξη/ επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ", για την ένταξη της πράξης με τίτλο "Καθορισμός χερσαίων λιμενικών ζωνών, περιβαλλοντικών μελετών, μελετών πολεοδομικής οργάνωσης χερσαίων λιμενικών ζωνών και μελετών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.