Ένας υπεραιωνόβιος Μαριτσενός σε ηλικία 110 ετών πίνει... κρασί

1500 ΤΟΝΝΟΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Η εφετεινή εσοδεία εσπεριδοειδών ήτο λίαν ικανοποιητική. Ούτω μέχρι της στιγμής εφορτώθησαν εκ Καλύμνου διά την Ελληνικήν και διά τας αγοράς του εξωτερικού 688 τόννοι μανδαρινίων. Πιστεύεται ότι η εφετεινή παραγωγή θα ανέλθη εις 1500 τόννους.

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

ΑΘΗΝΑΙ (Ιδιαιτ. ανταπόκρ.).

Ο βουλευτής κ. Στ. Κωτιάδης είχεν επανειλημμένως συνεργασίαν μετά του υπουργού Συντονισμού κ. Πρωτοπαπαδάκη, του υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιμπράντη και του Γενικού Διευθυντού του Γενικού Χημείου του Κράτους κ. Συνοδινού επί του θέματος προστασίας της συγκεντρωθείσης υπό της ΕΓΣΔ συκοπαραγωγής. Ελπίζεται βασίμως ότι και εφέτος οι συκοπαραγωγοί μας θα εξασφαλίσουν ικανοποιητικάς τιμάς διά της διαθέσεως της συγκεντρωθείσης ποσότητος σύκων προς οινοπνευματοποίησιν.

ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ
Σήμερον ο Διευθυντής της ΕΓΣΔ κ. Κυριακίδης θα επισκεφθή την Λάρδο, όπου θα εξετάση διάφορα ζητήματα των ελαιοπαραγωγών.  Εξ άλλου αύριον δύο συμβούλια της ΕΓΣΔ θα συζητήσουν επί του θέματος του ελαιολάδου και επί άλλων ζωτικών γεωργικών ζητημάτων.

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ 110 ΕΤΩΝ ΜΑΡΙΤΣΕΝΟΣ ΠΙΝΕΙ... ΚΡΑΣΙ
Αφηγείται ιστορίες του πρώτου ημίσεος του 19ου αιώνος με ζηλευτήν διαύγειαν


Ένας ακόμη υπεραιωνόβιος ζει εις την Ρόδον, κοντά εις τους τόσους και τόσους άλλους, διά τους οποίους έχει γράψει εκάστοτε ο τοπικός και ο αθηναϊκός τύπος. Πρόκειται διά τον Λοΐζον Σακκούλαν ο οποίος ζει εις την κοινότητα Μαριτσών όπου διαμένουν και οι συγγενείς του.

Ο Λοΐζος Σακκούλας είναι ηλικίας σήμερον 110 ετών ακριβώς, και τούτο κατά τους συγχωριανούς του αποδεικνύεται δι’ επισήμων εγγράφων της εποχής της Τουρκοκρατίας.

Ο υπεραιωνόβιος των Μαριτσών αξίζει να σημειωθή, είναι ο καλύτερος και ακμαιότερος... υπεραιωνόβιος της Ρόδου, τουλάχιστον εκ των μέχρι τούδε παρουσιασθέντων, απολαμβάνει δε εις το χωρίον του της αγάπης όλων των κατοίκων της κοινότητος αυτής.

Εις ερωτήσεις προς τον Σακκούλαν εν σχέσει προς τας προτιμήσεις του εις φαγητά ο υπερήλιξ αυτός δίδει την απάντησιν ότι δεν έχει προτιμήσεις και ότι όλα είναι καλά και ωραία. Οι συγχωριανοί του δε, παρέχουν την πληροφορίαν ότι όταν ευρεθή και “λίγο κρασάκι” δεν αφήνεται να πάη... χαμένο.

Τέλος αναφέρεται ότι ο υπεραιωνόβιος των Μαριτσών ο οποίος εγεννήθη κατά το πρώτον ήμισυ του 19ου αιώνος, ενθυμείται πολύ καλά τα γεγονότα και τα αφηγείται με αξιοζήλευτον διαύγειαν.