Θα αναδειχθεί η ρεματιά της Ψίνθου

Στην ανάδειξη της ρεματιάς της Ψίνθου πρόκειται να προχωρήσει σύντομα ο δήμος της Ρόδου. 

Όπως έγινε γνωστό προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου. 
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 327.000 ευρώ. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,


β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.