Ακυρώθηκε απόφαση για την κατάσχεση ποσού από κατασκευαστική εταιρεία

Ακυρώθηκε με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η απόφαση που είχε λάβει το Ελληνικό Δημόσιο και αφορούσε κατάσχεση ποσού 237.642,98 ευρώ σε βάρος γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας, καθώς και η ισόποση  ταμειακή βεβαίωση, που περιλαμβανόταν στην ατομική ειδοποίηση χρέους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την υπ' αριθμόν 289/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που δημοσιεύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2019, και αφορά την παραπάνω υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και αναφέρονται και στην απόφαση του δικαστηρίου, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Δημόσιο έχοντας απαίτηση σε βάρος τρίτου, επέδωσε στην κατασκευαστική εταιρεία το εν λόγω κατασχετήριο, με το οποίο επέβαλε στα χέρια της, ως τρίτης κατάσχεση σε όσα οφείλει αυτή ή μέλλει να οφείλει στον οφειλέτη (τρίτο), μέχρι του ποσού των 237.642,98 ευρώ. Η επίδοση του κατασχετηρίου δεν έγινε στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Περαιτέρω, στο κατασχετήριο δεν αναγραφόταν η έννομη σχέση, που συνδέει τον οφειλέτη του Δημοσίου με την κατασκευαστική εταιρεία, ήτοι την αιτία της κατασχεθείσας απαίτησης, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην δύναται να λάβει ακριβή γνώση των κατασχόμενων, ώστε να μην προβεί σε διάθεση αυτών, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι μεταξύ αυτής και του οφειλέτη του Δημοσίου, μπορεί, πράγματι, να υφίσταντο, περισσότερες συναλλαγές από διαφορετικές αιτίες - συμβάσεις, όπως ακριβώς αναγράφεται στο κατασχετήριο, μη δυνάμενη, συνεπώς, να διακριβώσει την ακριβή οφειλή της που έχει κατασχεθεί. Εξάλλου, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίστηκε ότι η ύπαρξη απαίτησης του οφειλέτη του έναντι της κατασκευαστικής εταιρείας περιήλθε σε γνώση του κατόπιν εξώδικης δήλωσής του, με την οποία και  γνωστοποίησε ότι έχει απαίτηση έναντι της εταιρείας ύψους 36.090,00 ευρώ (μάλιστα για αυτήν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής), εντούτοις, στο επίμαχο κατασχετήριο ουδόλως αναφέρεται ως αιτία της κατασχεθείσας απαίτησης η διαταγή πληρωμής.

Επίσης, ούτε το Ελληνικό Δημόσιο συγκοινοποίησε την εξώδικο αυτή δήλωση στην εταιρεία μαζί με το κατασχετήριο έγγραφο, ούτως ώστε να μπορέσει η εταιρεία από το περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής να λάβει γνώση της ακριβούς αιτίας της κατασχεθείσας απαίτησης του οφειλέτη του Δημοσίου εις χείρας της.

Η ασάφεια και η αοριστία αυτή δεν αίρεται από άλλα έγγραφα, παρά τα όσα αντίθετα διέτεινε το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δεν προσκόμισε τα περιεχόμενα στον επικαλούμενο φάκελο της προσβαλλόμενης πράξης έγγραφα και δη την κρίσιμη διαταγή πληρωμής, που εκδόθηκε σε βάρος της κατασκευαστικής εταιρείας από τον οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου. Από την ατελή και αόριστη περιγραφή της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της εταιρείας, η τελευταία υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη, συνιστάμενη στην αδυναμία της να ελέγξει το ακριβές ύψος της οφειλής της και να αποκρούσει αυτήν, η βλάβη δε αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας της αόριστης αυτής ταμειακής βεβαίωσης.
Για την κατασκευαστική εταιρεία παραστάθηκε στη δίκη η δικηγόρος Δρ. Αικατερίνη Βολονάκη.