Στη Ρόδο θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής με τον Τούρκο ομόλογό του Α. Μεντερές

ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΙΞΙΣ

O κ. Κων. Καραμανλής θα επισκεφθή την Ρόδον τον προσεχή Φεβρουάριον

Η ΡΟΔΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΝΤΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΚΥΠΡΟΝ
Ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής θα αφιχθή εις Ρόδον κατά τον προσεχή Φεβρουάριον και θα παραμείνη ενταύθα επί μίαν περίπου εβδομάδα.

Ο κ. Πρωθυπουργός, ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθή την Ρόδον δι’ ανάπαυσιν κατά τας ημέρας των εορτών, ανέβαλε δι’ αργότερον το ταξιδιόν του, λόγω μεταβάσεως εις την Ζυρίχην.

Έγκυροι πληροφορίαι εξ Αθηνών αναφέρουν ότι ο κ. Καραμανλής θα έλθη εις Ρόδον προ ή μετά την επίσκεψίν του εις Κύπρον κατά τας ημέρας ανακηρύξεως της Μεγαλονήσου ως Ανεξαρτήτου Δημοκρατίας. Επίσης αναφέρεται ότι εφ’ όσον ο κ. Πρωθυπουργός έλθη προ της επισκέψεως εις Κύπρον, η Ρόδος θα είναι τόπος συναντήσεώς του μετά του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Μεντερές, από τον οποίον θα εκκινήσουν δια την επίσκεψιν εις την Μεγαλόνησον.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΩΤΙΑΔΗ
ΑΘΗΝΑΙ, 12
Ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης εγένετο δεκτός υπό του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή εις συνεργασίαν κατά την οποίαν εξητάσθησαν διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΔΕΧΘΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣ. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ

Δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψαν προχθές εξ Αθηνών ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής της Ενώσεως Γ.Σ.Δ. Κατά την εις Αθήνας παραμονήν των οι κ.κ. Μπάρδος και Κυριακίδης συνοδευόμενοι υπό των Βουλευτών Δωδεκανήσου κ.κ. Κωτιάδη και Παρθενιάδη επεσκέφθησαν τον Υπουργόν Γεωργίας κ. Αδαμόπουλον και τον Υπουργόν Συντονισμού κ. Πρωτοπαπαδάκην, συνοδευόμενοι δε υπό του Βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδη επεσκέφθησαν τον Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Κανελλόπουλον και ακολούθως τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν προς τους οποίους και ανέπτυξαν το αίτημα των σταφυλοπαραγωγών Δωδεκανήσου δια την παράτασιν του Προστατευτικού συστήματος σταφυλών.
Αι απόψεις των κυβερνητικών παραγόντων επί του θέματος τούτου θα ανακοινωθούν εις το Συμβούλιον της Ενώσεως το οποίον εκλήθη εκτάκτως δι΄αύριον την πρωίαν.
Οι εκπρόσωποι της Ενώσεως ησχολήθησαν κατά την παραμονήν των εις Αθήνας εκτός του Προστατευτικού συστήματος και με το θέμα της χρηματοδοτήσεως της Ρ.Ο.Δ.Ι.Α. και τους όρους της υπογραφησόμενης σχετικής συμβάσεως δανειοδοτήσεως της Ενώσεως.
Και επί του θέματος αυτού θα ενημερωθή το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως κατά την αυριανήν συνεδρίαν.

ΑΘΩΩΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΑΡΕΙΑΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΟΙ 4 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΙ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (Ιδ. ανταπόκρισις).
Ανακριθέντες υπό των ενταύθα αρχών οι 4 Καστελλορίζιοι αλιείς, οι οποίοι αφέθησαν προ ημερών ελεύθεροι και επέστρεψαν εις τα σπίτια των, ανέφερον ότι προ της αναχωρήσεως των εκ Τουρκίας οδηγήθησαν εις δικαστήριον, το οποίον μετά σύντομον διαδικασίαν τους εκήρυξεν αθώους. Ούτοι προσέθεσαν ότι η αθώωσις των τους προεκάλεσε μεγάλην έκπληξιν, διότι κατά το κατηγορητήριον είχον συλληφθή εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων και βάσει των παλαιότερων νόμων υπελόγιζαν ότι θα κατεδικάζοντο τουλάχιστον εις τριετή φυλάκισιν. Μετά όμως, οι Τούρκοι τους ανεκοίνωσεν φιλικώς ότι είχεν επέμβη η Ελληνική Κυβέρνησις και δι’ αυτό δεν κατεδικάσθησαν.
Τους 4 Καστελλοριζίους αλιείς μετέφερε μέχρι του Καστελλορίζου τουρκικόν σκάφος, του οποίου επέβαινον δύο Τούρκοι αξιωματικοί (της Αστυνομίας και του Τελωνείου) οι οποίοι τους παρέδωσαν εις ελληνικάς αρχάς.