Πλήρως εξοπλισμένος και με 6 κλίνες θα είναι ο Υγειονομικός Σταθμός Καρπάθου

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 1960
Υπεβλήθη προς το Υπουργείον Γεωργίας πρόγραμμα δια την οργάνωσιν σχολείων βραχείας διαρκείας εντός του 1960. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα προβλέπει λειτουργίαν σχολείων κλαδευμάτων δένδρων και αμπέλων, μελισσοκομίας, τυροκομίας αγροφυλάκων και δημοδιδασκάλων.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 500 ΔΕΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ως ανεκοινώθη εκ της Εποπτείας Εμπορίου, πλήρης επαρκεία αγαθών έχει εξασφαλισθή δια την εορτή των Χριστουγέννων χάρις εις τα ληφθέντα εγκαίρως μέτρα. Αναμένεται ότι σήμερον η κίνησις της αγοράς θα είναι ζωηροτάτη. Εν τω μεταξύ ενώ ολόκληρος η πόλις προσλαμβάνει εορταστικήν όψιν, το Δημοτικόν Ανθοπωλείον είχε διαθέσει μέχρι της πρωίας σήμερον άνω των 500 δένδρων Χριστουγέννων.

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ 6 ΚΛΙΝΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΓΕΙΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Δυνάμεως 6 κλινών θα είναι ο Υγειονομικός σταθμός Καρπάθου ο οποίος θα λειτουργήση εις την πρωτεύουσαν της νήσου από 1ης Ιανουαρίου, ως παράρτημα του Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου. Δια των 6 κλινών ελπίζεται ότι θα καλύπτονται αι άμεσαι ανάγκαι των κατοίκων της νήσου, πάντως όμως οι εμφανιζόμενοι σοβαραί περιπτώσεις ασθενών θα αντιμετωπίζωνται δια της αποστολής αυτών εις το Νοσοκομείον της πόλεως μας.

Η διεύθυνσις του σταθμού ανετέθη εις τον Ιατρόν κ. Γεώργιον Λοΐζον, ο οποίος θα πλαισιούται υπό μαίας και υπό ενός νοσοκόμου. Εν τω μεταξύ, ενώ διαρρυθμίζεται το κτήριον του σταθμού το Κρατικόν Νοσοκομείον ετοιμάζει την αποστολήν υλικού δια τον πλήρη εξοπλισμόν αυτού.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ 7 ΠΥΓΜΑΧΟΙ ΑΥΡΙΟΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟΝ»
Χθες την 11η πρωίαν δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντο οι πυγμάχοι της Μικτής Αθηνών Αποστολόπουλος, Φωτάκης, Γαλάνης, Τσακίρης, Αμπατζόγλου, Στασινόπουλος και Ψωίνος. Αρχηγός της αποστολής είναι ο κ. Μεχερίνας και Προπονητής ο κ. Κούρκουλας. Α! Πυγμαχικαί συναντήσεις της μικτής μετά του ΠΟΝ θα λάβουν χώραν αύριον την 10ην πρωινήν εις το Εθνικόν Θέατρον. Επίσης συναντήσεις θα λάβουν χώραν την προσεχή Κυριακήν και την 1ην Ιανουαρίου.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΑ ΤΟ 1960
Ο πρώτος Προϋπολογισμός Δήμου της Δωδεκανήσου δια το 1960 υποβληθείς προ ημερών ενεκρίθη παρά της Νομαρχίας χθες. Ο εν λόγω Προϋπολογισμός είναι του Δήμου Καστελλορίζου και εμφανίζει ύψος 108.000 δραχμών. Οι Προϋπολογισμοί των υπολοίπων Δήμων, καταρτισθέντες εγκαίρως, συμφώνως προς οδηγίας της Νομαρχίας, θα υποβληθούν προς της 1ης Ιανουαρίου.

ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΟΜΙΛΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΤΟΝ ΦΕΒΟΥΡΑΡΙΟΝ - ΜΑΡΤΙΟΝ
Από των μέσων του προσεχούς Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να καταφθάνουν εις Ρόδον όμιλοι περιηγητών εκ διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών. Εις επιστολάς ληφθείσας υπό ξενοδόχων της πόλεως μας, αναφέρεται ότι το ενδιαφέρον των ξένων είναι σημαντικόν και ότι χιλιάδες Γερμανών, Γάλλων, Σκανδιναβών και Βρετανών ετοιμάζονται να επισκεφθούν την νήσον μας. Εξ άλλου, υπό διαφόρων ευρωπαϊκών τουριστικών γραφείων, ως ανηγγέλθη, θα αποσταλούν κατά τον Φεβρουάριον και Μάρτιον 60 και πλέον όμιλοι περιηγητών.