ΦΛΑΣ στο παρελθόν: ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΘΕΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ

Εν Ρόδω Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2615

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
Κατ’ εγκύρους πληροφορίες μας η Γραμματεία Πολιτισμού ενέκρινε ότι θα εκτελεσθούν αι εξής εργασίαι εις το Εθνικόν Στάδιον.
α) Ισοπέδωσις του γηπέδου, υδραυλική εγκατάστασις αποχέτευσης 55.000 δρχ.
β) Περιφράξις Γυμναστηρίων 5.000 δρχ.
γ) Κατασκευή αθλητικών οργάνων 5.000 δρχ.
δ) Συντήρησις γυμναστικών εγκαταστάσεων 5.000 δρχ.
ε) Συντήρησις κτιριακών εγκαταστάσεων 15.000 δρχ.
ζ) Κατασκευή λέμβου της Εφορείας 15.000 δρχ.
η) Συντήρησις γηπέδου ποδοσφαίρου 30.000 δρχ.
θ) Διάφορα 8.000 δρχ.

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΕΡΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Επερατώθησαν εις Απέρειον τα έργα αξιοποιήσεως της πηγής “Φλέβα” τα οποία εξετελέσθησαν δια κυβερνητικών πιστώσεων. Το κατασκευασθέν νέον υδραγωγείον, πολύ μεγαλύτερον του παλαιού, εξασφαλίζει μεγαλυτέραν ποσότητα ύδατος προς εξυπηρέτησιν του κοινού και προεκάλεσεν ικανοποίησιν το γεγονός ότι καλύπτονται όλαι αι ανάγκαι.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΘΕΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (Ιδ. ανταπ.) Δι’ επιστολής ληφθείσης εις την νήσον μας εκ Γερμανίας, γνωστοποιείται ότι ήρχισεν εκεί η προβολή της ταινίας μικρού μήκους, η οποία “εγκρίσθη” κατά το παρελθόν θέρος με θέμα την Αστυπάλαιαν. Αι εντυπώσεις των Γερμανών, κατά την αυτήν επιστολήν, είναι άρισται και πολλοί πρόκειται να επισκεφθούν την νήσον το θέρος του 1960.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ ΔΙ’ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΕΡΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Το Δημοτικόν Συμβούλιον της νήσου μας απεφάσισε την επέκτασιν και περίφραξιν του φυτωρίου της Λέρου. Ήδη κατηρτίσθη η μελέτη, η οποία προβλέπει δαπάνην 100.000 δραχμών δια την περίφραξιν και δια την αγοράν γειτονικού κτήματος. Το έργον της αξιοποιήσεως του φυτωρίου θεωρείται πρώτως ανάγκης, διότι δια των διατιθεμένων δενδρυλλίων θα αναπτυχή η δενδροκαλλιέργειαν εις Λέρον.
Εξ άλλου το Δημοτικόν Συμβούλιον απεφάσισε την κατασκευήν φρεάτων εις όλας τας περιοχάς της νήσου, δια την ύδρευσιν των κτημάτων.

ΠΟΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ
Υπό των μαθητών του Βενετοκλείου Γυμνασίου υπό την καθοδήγησιν του κ. Πουζουκάκη προσεφέρθησαν επ’ ευκαιρία των Χριστουγέννων τα εξής είδη:
1) Ορφανοτροφείον Θηλέων:1 σάκκον πατάτες, 1 σάκκο κρεμύδια, όσπρια, εληές, πορτοκάλια, 200 δρχ. δια κρέας.
2) Ορφανοτροφείο Αρρένων: 1 σάκκον πατάτες, έλαιον και 150 δρχ. δια κρέας.
3) Σανατόριον:1 σάκκον πατάτες, κρεμύδια 1 σάκκο, 1 δοχείον ελαίου και 200 δρχ. δια τας ανάγκας των ασθενών.
4) Νοσοκομείον: 1 σάκκον πατάτες, κρεμύδια και 175 δρχ. δια τους απόρους ασθενείς.
5) Πρεβεντόριον: 1 σάκκον πατάτες και 175 δρχ. δια κρέας.
6) Φυλακές: 1 σάκκον πατάτες, έλαιον, κρεμύδια και 100 δρχ. δια κρέας.
7) Ίδρυμα προστασίας ανηλίκων: 1 σάκκον πατάτες και 100 δρχ. δια κρέας.
8) Οίκος Ευγηρίας: 1 σάκκον πατάτες και 100 δρχ. δια κρέας.
9) Γηροκομείον Κολυμπίων: 1 σάκκον πατάτες και 150 δρχ. δια κρέας.
10) Οικοτροφείον Οικοκυρικής Σχολής: 1 δοχείον ελαίου και 1 σάκκο πατάτες.
11) Δημοτικόν Συσσίτιον: 1 σάκκον πατάτες και 150 δρχ. δια κρέας.
Εις οκτώ απόρους οικογενείας διάφορα τρόφιμα και έλαιον.

ΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
Από πενθήμερου ήρχισαν αι εργασίαι δια την πλακόστρωσιν της οδού Πυθαγόρα. Επίσης από της προσεχούς εβδομάδος θα αρχίσουν αι εργασίαι δια την ασφαλτόστρωσιν της πλατείας του Βενετοκλείου.

Δωρεά των Μύλων
Οι Κυλινδρόμυλοι Ρόδου έθεσαν εις την διάθεσιν του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος 4.000 δρχ. δια να διανείμη αυτάς επί ταις εορταίς.