Προσλήψεις τεχνικών συμβούλων για την ύδρευση όλης της Ρόδου

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση για «Παροχή Γενικών Υποστηρικτικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποβοήθησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της ΠΝΑΙ στο πλαίσιο Ωρίμανσης και Επικαιροποίησης της Μελέτης των Έργων της Β’ Φάσης της Ύδρευσης της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» η περιφέρεια προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με τεχνικό σύμβουλο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την επαρκή και ασφαλή υδροδότηση όλων των οικισμών της νήσου Ρόδου, απαιτείται επικαιροποίηση της «Οριστικής μελέτης των υδραγωγείων (Έργα Β’ Φάσης)» και της «Προμελέτης Έργων Επέκτασης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Έργα Β’ Φάσης).
Η επικαιροποίηση αφορά σε τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Π.Ν.ΑΙ.. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της εν λόγω επικαιροποίησης, θεωρείται σκόπιμη η υποβοήθηση της Υπηρεσίας από Τεχνικό Σύμβουλο για την ορθή οργάνωση της εργασίας και την άμεση ολοκλήρωση της.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του συμβούλου περιλαμβάνουν την Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για:
1. την επανεκτίμηση και αξιολόγηση της κάλυψης των υδρευτικών αναγκών της περιοχής μελέτης, ειδικά σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης των Νότιων περιοχών του νησιού.
2. την αξιολόγηση των επιλεγμένων υλικών κατασκευής του δικτύου και την
εκτίμηση για την αναγκαιότητα σχετικής τροποποίησης της «Οριστικής Μελέτης Υδραγωγείων».
3. την αναθεώρηση (επικαιροποίηση) των τιμών τιμολογίων
4. την κατάρτιση προτάσεων σχετικά με την αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων και του περαιτέρω σχεδιασμού για τη συνολική κάλυψη των αναγκών του νησιού με έτος στόχο την 20ετία.

Επίσης, η περιφέρεια προχώρησε και σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αξιολόγησης Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την Υλοποίηση των Έργων της Β’ Φάσης της Ύδρευσης της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει σκοπό να κατασκευάσει έργα Ύδρευσης (μεταφοράς) από το Φράγμα Γαδουρά, ώστε να αποκτήσουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού πρόσβαση σε ασφαλές και επαρκές πόσιμο νερό. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» (Πρόσκληση VΙΙ με τίτλο: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση») στον άξονα προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», η Πράξη: ‘Κατασκευή Β’ φάσης των «Έργων Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» - Νότιο Υδραγωγείο – Υδραγωγεία Αφάντου και Αρχαγγέλου’, η οποία πράξη αφορά τμήμα του έργου Β’ Φάση Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά.

Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη:
(α) η υδροδότηση όλων των οικισμών της νήσου Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, όπως προβλέπεται από την εφαρμογή της «Οριστικής μελέτης των υδραγωγείων των Έργων της Β’ Φάσης της ύδρευσης της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά.
(β) η αύξηση της δυναμικότητας της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού από το Φράγμα Γαδουρά, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των υδατικών αναγκών των οικισμών που θα συνδεθούν με το νέο δίκτυο.

Στο αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνεται η υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών για την :
1. Ανάλυση των στόχων του συνόλου έργου της Β’ Φάσης
2. Ανάλυση του κόστους κατασκευής των νέων έργων
3. Εκτίμηση του κόστους λειτουργίας των έργων και τρόποι μείωσής του
4. Διερεύνηση Εναλλακτικών τρόπων δημοπράτησης, κατασκευής και λειτουργίας των έργων.

5. Διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης του έργου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ειδικότερα η εξέταση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και η σύνταξη χρονοδιαγράμματος διαδικασιών.
6. Αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ή/και αβεβαιοτήτων στην υλοποίηση του έργου και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Η αξιολόγηση στη συγκεκριμένη περίπτωση επιδιώκει να αναδείξει την εναλλακτική με το μεγαλύτερο τεχνικό - οικονομικό όφελος.