Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι εγγραφές στη σχολή μετεκπαίδευσης

Από το σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

“Σύμφωνα με την από 19 Δεκεμβρίου προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού οι επιτυχόντες της σχόλης Μετεκπαίδευσης  Ρόδου υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 4 εργάσιμων ημερών 24-31 Δεκεμβρίου 2019 την αίτηση εγγραφής τους στη Γραμματεία της Σχολής Μετεκπαίδευσης Ρόδου, που εδρεύει στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1, Ρόδος, T.K. 85100 και τηλ. Επικοινωνίας  2241074445-6, 2241024351.

 Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται τις προαναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες 09:00 έως 15:00 με τους παρακάτω τρόπους:

1. Ο υποψήφιος αυτοπροσώπως στη γραμματεία της σχολής
2. Μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή στη γραμματεία της σχόλης,

3. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τη διεύθυνση της σχόλης, συνοδευόμενη από ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, δηλαδή από 24-3/12/2019, σύμφωνα με τη σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου”.