Το τραγικό δυστύχημα του Μονολίθου το 1959: Σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 8 μέτρων

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ

ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΚΡΗΜΝΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΥΨΟΥΣ 8 ΜΕΤΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Εις δυστύχημα οφείλεται ο φρικτός θάνατος της Αργυρώς Νικολή, χήρας οινοτρόφου εκ Μονολίθου ο οποίος έλαβε χώραν την προπαραμονήν των Χριστουγέννων. Τούτο προέκυψε κατόπιν της διεξαχθείσης ερεύνης υπό του Σταθμάρχου Χωροφυλακής Μονολίθου.

Το δυστύχημα έλαβε χώραν - ως μεταδίδει ο έκτακτος συνεργάτης μας κ. Ιωάννης Λεβέντης - ως εξής:

“Ένας νεφοσκεπής ουρανός εξετείνετο υπεράνω του Ακραμίτη την πρωΐαν της Τετάρτης, όταν η Αργυρώ Νικολή, η Φαίδρα Κοκιαντώνη και η Σοφία Πυράκη ανεχώρησαν διά τα ποιμνιοστάσιά των.

Την 9ην πρωϊνήν η Αργυρώ εχώρισε από τας άλλας με σκοπόν να περισυλλέξη τας αίγας της και να επιστρέψη την μεσημβρίαν εις το μέρος όπου εχώρισαν.

Η Φαίδρα και η Σοφία όταν παρήλθεν η μεσημβρία υπέθεσαν ότι η Αργυρώ επέστρεψεν εις το χωριό και δι’ αυτό κατήλθον και την εζήτησαν. Εις Μονόλιθον όμως επληροφορήθησαν ότι η Αργυρώ δεν είχεν επιστρέψει. Η ώρα παρήρχετο και η φίλη των δεν έδιδε σημεία ζωής.

Κατόπιν αυτού ανέφερον το γεγονός και υπό την καθοδήγησιν του κοινοτάρχου Μιχ. Μαχαιράκη  και του Σταθμάρχου Χωροφυλακής κ. Βομβολάκη συνεστήθησαν ομάδες διασώσεως, οι οποίαι με λάμπας λούξ, ανήλθον εις τον Ακραμίτην.

Αι εν λόγω ομάδες παρέμεινον εις το όρος καθ’ όλην την νύκτα, υπό βροχήν, άνεμον και ψύχος, αλλ’ άνευ αποτελέσματος.

Την πρωΐαν της Παραμονής όταν όλοι είχαν αρχίσει να απογοητεύονται εκ των ερευνών, αιφνιδίως διεπιστώθησαν ίχνη αποκολλήσεως ογκολίθου εις τα χείλη ενός κρημνού και ανευρέθη ο σάκκος της Αργυρώς. Ευθύς μετά, ευρέθη εις βάθος 8 περίπου μέτρων το πτώμα της Νικολή εις οικτράν κατάστασιν.

Ο σταθμάρχης Χωροφυλακής ενήργησεν επί τόπου αυτοψίαν και διεπιστώθη ότι η Αργυρώ επάτησεν επί του ογκολίθου ο οποίος απεσπάθη και ερρίφθη εις το κενόν ομού με την άτυχον χήραν.

Το εν λόγω δυστύχημα προκάλεσεν ποικίλας εκδηλώσεις πένθους εκ μέρους όλων των κατοίκων του Μονολίθου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Ορφανοτροφείον Θηλέων ευχαριστεί τον κ. Ιωάννην Σουσούδην διά την δωρεάν 500 δρχ. επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων εις μνήμην της μητρός του Σταματίας.
Ρόδος, 28/12/1959

ΕΠΤΑ ΓΑΜΟΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Επτά γάμοι ετελέσθησαν προχθές εις Ρόδον, διά πρώτην φοράν από πολλών ετών.
Τα νέα ζεύγη έσπευσαν ως αναφέρεται να νυμφευθούν, λόγω του ότι το νέον έτος είναι δίσεκτον και... δεν ενδείκνυται διά γάμους.

Εν τω μεταξύ, ήρχισαν να φθάνουν εις Ρόδον και πολλά ζεύγη νεονύμφων εκ Παλαιάς Ελλάδος.

ΑΠΕΔΡΑΣΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 23ΕΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ
Απέδρασε χθες την 9.45 π.μ. ο Τζανέττος Χαγιάς ετών 23, εκ Λακεδαίμονος, εκ των φυλακών Κοσκινού όπου ειργάζετο εις τον εκεί κήπον.

Όργανα Χωροφυλακής ενεργούν διά την σύλληψίν του.

Υπό της Χωροφυλακής συνιστάται όπως ενισχυθή η προσπάθεια συλλήψεώς του και υπό του λαού. Ο δραπέτης είναι μελαχροινός, ύψους 1.55, με κεκαρμένην την κόμην, φορεί σακκάκι χρώματος καφέ ριγέ και πανταλόνι χακί.