72.409 τουρίστες επισκέφθηκαν τη Ρόδο το 1958

ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

72.409 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΤΟ 1959 ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΕΝΑΝΤΙ 47.202 ΤΟΥ 1958

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

72.409 τουρίσται επεσκέφθησαν κατά το 1959 την Ρόδον έναντι 47.202 του 1958. Αντιθέτως ενώ ηυξήθη ο αριθμός τουριστών εμειώθη ο αριθμός των πληρωμάτων πολεμικών εις 17.730 άτομα έναντι 52.513 του 1958.

Oι αφιχθέντες το 1959 τουρίσται ήσαν: 19.712 ημεδαποί διαμείναντες εις Ξενοδοχεία, 22.257 αλλοδαποί διαμείναντες εις ξενοδοχεία και 30.430 αφιχθέντες διά περιηγητικών πλοίων. Επίσης αι διανυκτερεύσεις ήσαν 245.720.
Τα ποσοστά αυξήσεως της τουριστικής κινήσεως το 1959, έναντι του 1958 έχουν ως εξής: Aύξησις: Διαμεινάντων εις ξενοδοχεία:  Ημεδαπών: 27%, αλλοδαπών 59%, αφιχθέντων διά περιηγητικών πλοίων 70%.

Εξ άλλου, τα καταπλεύσαντα περιηγητικά ήσαν 182, τα κόττερα 54 και τα πολεμικά 40.
Αξιοσημείωτον γεγονός είναι ότι κατά το 1959 οι Αμερικανοί κατέλαβον την 2αν θέσιν από απόψεως αριθμού αφιχθέντων. Ούτω, οι διαμείναντες εις ξενοδοχεία ήσαν: Γερμανοί: 6379. Αμερικανοί: 4894, Σουηδοί:  2398, Eλβετοί: 2169, Άγγλοι: 1489, Γάλλοι: 1240 κ.λπ.
Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται εκ της δραστηρίως πάντοτε εργαζομένης Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου.

570 ΕΡΓΑΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ως ανεκοινώθη ο Δήμος Ρόδου απασχολεί εις διαφόρους εργασίας 570 εργάτας βάσει του Κυβερνητικού προγράμματος Απασχολήσεως Ανεργίας. Ούτοι απασχολούνται εις εργασίας διά την εκκαθάρισιν και διαμόρφωσιν της Τάφρου διά την συντήρησιν του Ροδινίου και εις την κατασκευήν φράγματος παρά το Νεκροταφείον.


ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΙΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη υπό του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου εζητήθη όπως κατά, το δεύτερον δεκαήμερον του Ιουλίου λάβουν χώραν εις Ρόδον οι Πανελλήνιοι Παναυτικοί αγώνες. Επίσης εγνώσθη ότι οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες Ιστιοπλοΐας δεν θα διεξαχθούν εις Ρόδον αλά εις Ζυρίχην της Ελβετίας. Τέλος υπό του Ολυμπιακού Πειραιώς μελετάται όπως κατά το προσεχές θέρος διεξαχθή ιστιοπλοϊκός Μαραθώνιος με εκκίνησιν την Ρόδον και τερματισμόν τον λιμένα του Πειραιώς.

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1960
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΝ

Το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου συνέρχεται την προσεχή Τρίτην εις συνεδρίασιν προς εξέτασιν διαφόρων θεμάτων και λήψιν αποφάσεων. Μεταξύ άλλων, το Δημοτικόν Συμβούλιον θα εγκρίνη, το καταρτισθέν πρόγραμμα τεχνικών έργων του αρξαμένου έτους, τα οποία θα εκτελεσθούν εις την πόλιν μας. Επίσης το Συμβούλιον θα εγκρίνη την μετάβασιν του Δημάρχου κ. Πετρίδη εις Στρασβούργον, όπου θα εκπροσωπήση τους Έλληνας Δημάρχους εις το συνερχόμενον εκεί Συνέδριον της Ευρώπης.

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗ ΑΠΟ ΚΑΘΙΖΗΣΙΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας). Διά του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκετο ενταύθα προερχόμενος εκ Ρόδου, ο μηχανικός της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, ο οποίος προέβη εις την επιθεώρησιν του Λιμενοβραχίονος του Λιμένος της πόλεως. Μετά την επιθεώρησιν εγνώσθη ότι ανευρέθη κάτωθεν των θεμελίων του λιμενοβραχίονος σπήλαιον βάθους 4 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων. Η είδησις προεκάλεσεν ζωηράς ανησυχίας εις ολόκληρον την Κάλυμνον. Ιδιαιτέρως δε εις τον ναυτικόν κόσμον της νήσου μας. Δέον να σημειωθή ότι κατά την χειμερινήν περίοδον 300 και πλέον μικρά σκάφη λιμενίζονται όπισθεν του λιμενοβραχίονος ο οποίος τώρα κινδυνεύει από καθίζησιν.
 Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ