Αισθητά αυξημένες οι πιστώσεις για έργα στα Δωδεκάνησα το 1960

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ κ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
Αφίκετο εις Ρόδον προχθές ο Αρχηγός της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής αντιστράτηγος Μακρυνιώτης, προς επιθεώρησιν της Ανωτέρας Διοικήσεως και της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου. Σήμερον την πρωΐαν ο κ. Μακρυνιώτης επεσκέφθη και επιθεώρησε την Σχολήν. Ο Αρχηγός της Χωροφυλακής θα παραμείνη εις Ρόδον επί τριήμερον και εν συνεχεία θα αναχωρήση προς επίσκεψιν και άλλων διοικήσεων της Δωδεκανήσου.

ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΘΕΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας)
Κατ’ εγκύρους πληροφορίας την παρελθούσαν εβδομάδα ότε ο δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντώνιος Καλογιάννης ευρίσκετο εις Αθήνας είχεν συνομιλίας μετά του εν Αθήναις διευθυντού της Μπρίτης Εουρόπε Αϊργουέις όστις ασχολείται με την διοργάνωσιν των εναερίων μεταφορών Άγγλων Τουριστών οίτινες θα επισκεφθούν την Ελλάδα κατά την θερινήν περίοδον.

Κατά τας εν λόγω συνομιλίας ο δήμαρχος κ. Καλογιάννης και ο διευθυντής της εν λόγω αεροπορικής Εταιρείας συνεφώνησαν από κοινού όπως Άγγλοι τουρίσται καλλιτέχναι επισκεφθούν την Κάλυμνον καθ’ ότι ως διεπιστώθη από Γερμανούς, Ελβετούς και Σουηδούς καλλιτέχνας η Κάλυμνος διαθέτει άριστα τοπεία δια ζωγραφικήν.

Ήδη η Μπρίτις Εουρόπε Αϊργουέις εξουσιοδότησε τον κ. Καλογιάννη όπως αποστείλη διαφόρους φωτογραφίας της νήσου μας και όπως προβή εις την απαραίτητον τουριστικήν διαφήμισιν αυτής.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΣΟΒΑΡΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ
ΤΗΛΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Δια τηλεγραφήματος των οι κάτοικοι της νήσου μας εζήτησαν από την Νομαρχίαν, την όσον το δυνατόν ταχύτερον αποστολήν μηχανικού της υπηρεσίας, δια την εξέτασιν των σημειωθεισών ζημιών εις την κεντρικήν οδόν την συνδέουσαν τον Δήμον Μεγάλου Χωρίου μετά της κοινότητος Λιβαδίων. Εκ των πρώτων παρατηρήσεων προέκυψεν ότι, συνεπεία των καταρρακτωδών βροχών, υπάρχουν αρκεταί ζημίαι, μάλλον σοβαραί.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟΝ ΤΟΥ ΡΟΔΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης θα καλέση εντός των ημερών και πρό της αναχωρήσεώς του εις Στρασβούργον, εκπροσώπους των διαφόρων αθλητικών σωματείων, και θα συστήση εις αυτούς την συγχώνευσιν των ομάδων. Σκοπός της συγκεντρώσεως αυτής θα είναι η δια της συγχωνεύσεως ανάπτυξις του ροδιακού αθλητισμού.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Επέστρεψε προχθές την πρωΐαν αεροπορικώς εξ Αθηνών εις Ρόδον ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, μετά πολυήμερον παραμονήν εις την πρωτεύουσαν. Κατά την διάρκειαν της εις Αθήνας παραμονής του ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά των αρμοδίων του Υπουργείου Συντονισμού και του Οργανισμού Τουρισμού, δια την προώθησιν των προγραμμάτων Έργων εις τον Νομόν Δωδεκανήσου και των σχεδίων τουριστικής αναπτύξεως.

ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΑΙΣΘΗΤΩΣ ΗΥΞΗΜΕΝΑΙ ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΕΦΕΤΟΣ

Χθες το απόγευμα υπό την Προεδρείαν του Νομάρχου επραγματοποιήθη μακρά σύσκεψις των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων δια τον καθορισμόν των εκτελεσθησομένων έργων δια πιστώσεων των Δημοσίων Επενδύσεων του προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων. Ως εγνώσθη η σχετική προεργασία επερατώθη ήδη και θεωρείται βέβαιον ότι τα έργα θα αρχίσουν εκτελούμενα αμέσως. Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών αι αρχικώς διατεθείσαι πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων, χάρις εις το προσωπικόν ενδιαφέρον του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, είναι αισθητώς ηυξημέναι του συνόλου των ομοίων πιστώσεων ολοκλήρου του έτους 1959.