Απεβίωσε δύτης πατέρας έξι παιδιών από την Κάλυμνο

ΕΝΩ ΗΛΙΕΥΕ ΣΠΟΓΓΟΥΣ ΕΙΣ ΚΙΝΑΡΟΝ

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ ΔΥΤΗΣ ΠΑΤΗΡ ΕΞΗ ΤΕΚΝΩΝ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ

Σπαρακτικαί σκηναί εις Κάλυμνον


ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).
Τας πρώτας πρωινάς ώρας της 7ης τρεχ. έλαβε χώραν δυστύχημα εντός του σπογγαλιευτικού σκαφάνδρου «Ζαχαρίας» νηολογίου Καλύμνου 43, με θύμα τον Παναγιώτην Μαστόρου, ετών 45, και πατέρα 6 ανηλίκων. Ούτω ενώ το σκάφανδρον ηλίευεν παρά την νησίδα Κίναρος και ενώ ο Μαστόρος ανεδύθη ομαλώς, μόλις ανήλθεν επί του καταστρώματος του πλοίου ολίγα λεπτά βραδύτερον κατελήφθη υπό φοβερών πόνων. Αμέσως ο Κυβερνήτης του Σπογγαλιευτικού Αλέξ. Αλεξίου εγκατέλειψεν την εργασίαν και απέπλευσεν δια Λέρον όπου και εισήγαγεν τον Μαστόρου, εις το Νοσοκομείον. Δύο ώρας βραδύτερον όμως ο δυστυχής πατήρ απεβίωσεν.

Μετά τον θάνατόν του η σορός διεκομίσθη ενταύθα. Την ιδίαν ημέραν σπαρακτικόν υπήρξε το θέαμα των τέκνων του άτινα ενώ ήσαν αμέριμνα εις την οικίαν των αιφνιδίως είδον πλήθος κόσμου να κατευθύνεται εις αυτήν καθώς και το πλήρωμα του πλοίου το oποίον έφερε το φέρετρον εντός  του οποίου υπήρχε ο αγαπημένος των πατήρ.
Σ.Ν. Αλαχούζος

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑ”
Δι’ εγκυκλίου της ΕΓΣΔ, κατόπιν χρηματοδοτήσεως υπό της ΑΤΕ δια την επ’ ενεχύρω συγκέντρωσιν ελαιολάοδου. εγνώρισε λεπτομερείας προς τους Συνεταιρισμούς. Ούτω: η παράδοσις θα γίνεται εις την ΡΟΔΙΑ, το ελαιόλαδον δε πρέπει να είναι εσοδείας 1959 και οξύτητος 0,01-5 βαθμών.

Η οξυμέτρησις θα γίνεται εις την ΡΟΔΙΑ, ενώ βεβαίωσιν δια την προέλευσιν εκ της εσοδείας 1959 θα στείλουν οι Συνεταιρισμοί εις ομαδικάς καταστάσεις. Η προκαταβολή εκ 10 δρχ. θα καταβάλλεται βάσει σημειωμάτων υπό της ΑΤΕ, τα έξοδα δε μεταφοράς βαρύνουν τους παραγωγούς. Τα δάνεια θα είναι διαρκείας 4 μηνών, απαιτητά εφ’ όσον διαμορφωθούν συμφέρουσαι τιμαί. Η ΕΓΣΔ θα εισπράξη αμοιβήν 3% από τους συνεταιρισμένους και 3,5% από μεμονωμένους, θα φροντίση δε δια την πώλησιν του ελαίου και ελπίζει να επιτύχη τιμάς άνω των 12,50 δραχμών.
Η ημερομηνία ενάρξεως της συγκεντρώσεως θα ανακοινωθή εν καιρώ.

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΣΟΝ
ΚΑΣΟΣ (Ιδ. ανταπ.) Ο Μητροπολίτης Καρπάθου κ. Απόστολος αφιχθείς ενταύθα ερρύθμισε διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα, κατά την ημέραν δε των Θεοφανείων καθηγίασε τα ύδατα από της παραλίας του Εμπορειού. Ο Μητροπολίτης δια της επισκέψεώς του εις Κάσον συνεπλήρωσε την ποιμαντορικήν περιοδείαν του ανά την επαρχίαν της Μητροπόλεώς του.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΣ (Ιδ. ανταποκ.) Το έργον διανοίξεως της οδού από της κοινότητος Εμπορειού μέχρι της θέσεως “χωρίον” θα αρχίση εκτελούμενον εντός του τρέχοντος μηνός. Η μελέτη δια την εκτέλεσίν του, καθώς και η χορήγησις του ποσού 100.000 δραχμών βάσει του προϋπολογισμού, έχουν ήδη εγκριθή παρά της Νομαρχίας και ευρίσκονται εις την διάθεσιν της κοινότητος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
Εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας ανεκοίνωσεν ότι αι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικώς ωφέλιμοι δια την γεωργίαν, η οποία εξελίσσεται ικανοποιητικώς. Ο αυτός εκπρόσωπος ετόνισεν ότι εφ’ όσον και κατά τους προσεχείς μήνας η βροχόπτωσις είναι κανονική, αι καλλιέργειαι θα αναπτυχθούν ομαλώς και η παραγωγή θα είναι υψηλή.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Προχθές ο βουλευτής κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τας Κοινότητας Αγ. Ισιδώρου, Σιαννών, Κρητηνίας, Μονολίθου και Έμπωνας, όπου εξήγγειλε την νέαν πολιτικήν της Κυβερνήσεως δια τας σταφυλάς και τα σύκα.
Ούτω ο κ. Κωτιάδης ολοκλήρωσε τας επισκέψεις του εις όλας τας σταφυλοπαραγωγικάς κοινότητας.
Σήμερον ο κ. Κωτιάδης αναχωρεί εις Αθήνας επαναλαμβανομένων των εργασιών της Βουλής, θα επανέλθη δε την μεταπροσεχή Παρασκευήν.