Συνέντευξη του δημάρχου Μ. Πετρίδη στη «Ροδιακή»: Η αξιοποίηση του Κάστρου και η διανυκτέρευση τουριστικών πλοίων στη Ρόδο

ΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ ΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ”

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗ- Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ- Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΤ. ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ-Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ο αναχωρών σήμερον εις Αθήνας και εκείθεν εις Στρασβούργον Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, είχεν την καλοσύνην να παραχωρήση συνέντευξιν εις την “Ροδιακήν” εν σχέσει προς τον σκοπόν του εις Ευρώπην ταξειδίου του.

Η συνέντευξις του κ. Δημάρχου έχει ως ακολούθως:
EΡΩΤ. Ποιός είναι κ. Δήμαρχε ο σκοπός του ταξειδίου σας εις την Ευρώπην;
ΑΠΑΝΤ. Ο σκοπός μου δεν είναι ένας αλλά δύο βασικώς. Πρώτον, θα επιδιώξω δι’ επαφών με τους μορφωτικούς συμβούλους και άλλους αρμοδίους των Υπουργείων διαφόρων χωρών να επιτύχω την επίδειξιν ενδιαφέροντος εκ μέρους των, διά να πραγματοποιηθή η ανοικοδόμησις και αξιοποίησις του Κάστρου της Ρόδου, ούτως ώστε να καταστή δυνατή η υπό καλυτέρους όρους διαβίωσις των 7.000 κατοίκων της περιοχής αυτής. Δεύτερον θα επιδιώξω την τουριστικήν προβολήν της Ρόδου εις διαφόρους χώρας.

ΕΡΩΤ. Μήπως υπάρχει και καμμία άλλη επιδίωξις εν σχέσει προς τον τουρισμόν.
ΑΠΑΝΤ. Ναί. Θα έλθω εις επαφήν με τα μεγάλα τουριστικά Γραφεία της Ευρώπης και θα επιδιώξω αφ’ ενός να μάθω τί θέλουν να υπάρχη περισσότερον εις την Ρόδον και αφ’ ετέρου να επιτύχω όπως τα πλοία κρουαζιέρας διανυκτερεύουν εις Ρόδον.

ΕΡΩΤ. Μήπως θα ομιλήσετε, θα δώσετε διαλέξεις;
ΑΠΑΝΤ. Διαλέξεις όχι αλλά θα καλέσω δημοσιογράφους δια να τους ομιλήσω σχετικά με την Ρόδον. Επίσης θα ομιλήσω  από του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως διαφόρων χωρών.

ΕΡΩΤ. Ποιάς χώρας θα επισκεφθείτε;
ΑΠΑΝΤ. Κατ’ αρχήν θα μεταβώ εις Στρασβούργον, όπου έχω εξουσιοδοτηθή να εκπροσωπήσω τους Έλληνας Δημάρχους εις την εκεί Συνέλευσιν της Ευρώπης. Εν συνεχεία θα μεταβώ εις Μπόν, εις το Βαρολίνον, εις την Ελβετίαν, εις το Παρίσι και εις την Ιταλίαν.

ΕΡΩΤ. Και, τέλος πότε πιστεύετε ότι θα ευρίσκεσθε πάλιν εις Ρόδον;
ΑΠΑΝΤ. Τούτο θα εξαρτηθή. Ίσως περί τα τέλη του μηνός και ίσως μετά την 15ην Φεβρουαρίου.


ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΤΟΥ ΕΒΕΔ
Φέρεται εις γνώσιν των μελών του καθ’ ημάς Επιμελητηρίου ότι συμφώνως του άρθρου 3 παρ. δ’ του Ν. 184/1914 “περί συστάσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων”, τα Επιμελητήρια υποχρεούνται όπως μη παρέχωσι τας υπηρεσίας αυτών εις τα μέλη των τα μη εκπληρώσαντα τας προς αυτά υποχρεώσεις των.
Όθεν του λοιπού ουδεμία υπηρεσία (θεώρησις τιμολογίων, χορήγησις πιστοποιητικού κ.λπ.) θα παρέχεται εις τα μέλη του Επιμελητηρίου μας τα οφείλοντα εις αυτό συνδρομάς μέχρι και του λήξαντος οικονομικού έτους 1959.
Ο πρόεδρος
Αργ. Θεοχάρης

Συνιστάται η καλυτέρα εξυπηρέτησις των επιβατών πλοίων και τουριστών
Δι εγκυκλίου του Υπουργείου Εμπ. Ναυτιλίας κοινοποιηθείσης προς το Δημαρχείον συνιστάται όπως εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερον τρόπον οι επιβάται και ιδίως οι τουρίσται, κατά το ταξείδιον και κατά την αποεπιβίβασιν.

Επίσης συνιστάται να μην επιτρέπεται η χορήγησις εισιτηρίων περισσότερων του κανονικού, να ενημερούνται επακριβώς οι επιβάται διά τας ώρας κατάπλου-απόπλου και να εξυπηρετούνται παντί τρόπω οι ομαδικώς ταξειδεύοντες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝ/ΛΗΛΩΝ
Επιτροπή Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου επεσκέφθη τον διευθυντήν του εν Ρόδω υποκαταστήματος του ΙΚΑ κ. Λιβαδάν και τον παρεκάλεσε να ρυθμίση (την από του 1955 υπάρχουσαν διαφοράν με την εταιρείαν “Αστήρ” εν σχέσει προς ωρισμένα ημερομίσθια. Ο κ. Λιβαδάς, ως εγνώσθη, συνεζήτησεν επί μακρόν το θέμα και εν συνεχεία υπεσχέθη ότι θα προβή ταχέως εις ενεργείας διά την επίλυσίν του.