7.500 κάτοικοι της Ρόδου ζητούν από την Βασίλισσα Φρειδερίκη να μεγαλώσει τους ναούς στις Ενορίες τους

ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

7500 κάτοικοι της Ρόδου ζητούν από την Βασίλισσα να μεγαλώση τους ναούς των - Ενέργειαι της Ενώσεως Κατοίκων Κάστρου

Η Ι. Μητρόπολις Ρόδου και η Ένωσις Κατοίκων Κάστρου απεφάσισαν να αποτανθούν εις την Α. Μ. την Βασίλισσα Φρειδερίκη, δια την διεύρυνσιν των ιερών ναών του Αγίου Φανουρίου και του Αγίου Παντελεήμονος. Η εν λόγω απόφασις ελήφθη κατόπιν σχετικών παρακλήσεων εκ μέρους των εκκλησιαστικών συμβουλίων, αμφοτέρων των ναών.

Εν σχέσει προς τον Ι. Nαόν του Αγίου Παντελεήμονος, το συμβούλιον αυτού απαρτιζόμενον εκ των οικ. Αναστασίου Παπαστεφάνου και Μ. Τσαβαρή, Β. Γιαννά, Μ. Πετρίδενα και Ι. Κούρτη, αναφέρει ότι εις την ενορίαν Αγ. Παντελεήμονος η οποία έχει 3000 ενορίτας, υπάρχει μεν ναός αλλά είναι πάρα πολύ  μικρός δια ν’ ανταποκριθή εις τας ανάγκας.

Επίσης, δια τον ιερόν ναόν του Αγ. Φανουρίου, εις την ενορίαν του οποίου κατοικούν 4500 άτομα, αναφέρεται ότι είναι ικανός να περιλάβη μόνον 200 άτομα, το συμβούλιον δε εκ των οικ. Κυρ, Μανέττα και των Ο. Παστουνάκη, Ν. Γιαννά, Λ. Σταμούλλη και Ι. Νισυρίου, παρακαλεί όπως διατεθή ποσόν δια την επέκτασίν των.

Αμφότερα τα Συμβούλια δι’ εγγράφων των παρακαλούν τον Πρόεδρον της Ενώσεως Κάστρου κ. Μαμαλίγκαν να διαβιβάση την παράκλησιν και τα σέβη των προς την Α.Μ. την Βασίλισσα.

ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
Εξ’ άλλου  το Διοικητ. Συμβούλιον της Ενώσεως Κάστρου συνηγορεί υπέρ της παρακλήσεως των εκκλησιαστικών συμβουλίων και εξουσιοδότησε τον κ. Μαμαλίγκαν, όπως επισκεφθή την Α.Μ. την Βασίλισσαν και διαβιβάση σχετικόν έγγραφον.

Τέλος συστατικόν γράμμα, παρέλαβεν ο κ. Μαμαλίγκας και παρά της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου, το οποίον έχει ως εξής:
«Μεγαλειοτάτη, δια της παρούσης συνιστώμεν τη Υμετέρα Μεγαλειότητα τον κομιστήν κ. Σάββαν Μαμαλίγκαν, εκ Ρόδου, Πρόεδρον της Ενώσεως Κατοίκων Ενοριών Κάστρου Ρόδου, όστις θέλει επιδώσει Υμίν την από 10/1/60 αναφοράν των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ι. Ναών του Αγ. Παντελεήμονος και του Αγ. Φανουρίου, με την θερμήν παράκλησιν όπως η Υμετέρα Μεγαλειότης, δεόντως εκτιμώσα τους εν τη αναφορά εκτεθειμένους σοβαρούς λόγους, ευδοκιμούν εν τη διακρινούση Αυτού ευσεβεία, να ενισχύση την θεάρεστον προσπάθειαν δια την διεύρυνσιν εν τη απολύτω βεβαιότητι δια την ανύψωσιν του θρησκευτικού φρονίματος των χριστιανών, οίτινες θα ευγνωμονώσιν Υμάς εσαεί και προσεύχωνται υπέρ της υγείας ευημερίας και της ημερεύσεως  της Υμετέρας Μεγαλειότητος και από της Βασιλικής Οικογενείας».

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Συντετριμμένος εκ θλίψεως επί τω αδοκήτω θανάτω της νεαράς εξαδέλφης μου, Δωροθέας Δ. Παπακωνσταντίνου εκ Κατταβιάς, χύνω δάκρυα θλιβερά επί του τάφου της απροόπτως απωλεσθείσης κόρης και διαβιβάζω τα θερμά μου συλλυπητήρια εις τους βαρυπενθούντας αδελφούς της και συγγενείς μας οίτινες την κλαίουσι.
Εν Λίνδω τη 22α Ιανουαρίου 1960.
ΙΩΑΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ιατρός

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσεν, ως αγγέλλεται, εις Αλεξάνδρειαν Αιγύπτου, ο Φίλιππος Μιχαήλ Μελισσάς, μηχανικός των Αιγυπτιακών σιδηροδρόμων, εις ηλικίαν 78 ετών. Νεώτατος ανεχώρησεν εκ της Αγ. Αναστασίας Ρόδου και με τη δυναμικότητά του κατώρθωσεν αφ’ ενός να εξελιχθή εις εκλεκτόν μέλος της ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου και αφ’ ετέρου να ασχοληθή με τα κοινά του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού εκλεγόμενος κατ’ επανάληψιν σύμβουλος οργανώσεων και γραμματεύς της Ροδιακής αδελφότητος Αλεξανδρείας και περιχώρων.
Προς την οικογένειαν του μεταστάντος εξεφράσθησαν συλλυπητήρια υπό της προαναφερθείσης Αδελφότητος και υπό ολοκλήρου του ελληνικού στοιχείου της Αλεξανδρείας.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΣ 150 ΤΟΝΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1960 ΕΝ ΡΟΔΩ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

Ως εγνώσθη, εις το Πρόγραμμα 1960 έχει ενταχθή και η κατασκευή ενός πλήρους κονσερβοποιείου λαχανικών και φρούτων δυναμικότητος 150 τόννων ημερησίως. Η δαπάνη δια το κονσερβοποιείον, ανερχομένη εις 5 εκατομμύρια δραχμών και πλέον θα καλυφθή δια κυβερνητικών πιστώσεων. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Διοικητού της ΑΤΕ κ. Χριστοδούλου επί του θέματος γενικώς των Γεωργικών βιομηχανιών, αι οποίαι έχουν ενταχθή εις το πρόγραμμα Επενδύσεως 1960. Χθες ο κ. Κωτιάδης εγνωστοποίησε προς την ΕΓΣΔ τα αποτελέσματα των ενεργειών του και την ανάγκην όπως αντιπροσωπεία αυτής μεταβή το ταχύτερον εις Αθήνας, δια να συζητήση λεπτομερείας μετά των αρμοδίων της ΑΤΕ.