Εγκυμονούσα από τη Σύμη παραλίγο να γεννήσει εν πλω

Παρ’ ολίγον θα «εγεννούσε» το αγοράκι της εν πλω ενώ μετέβαινε εις Αθήνας

ΕΥΤΥΧΩΣ Η ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΗΤΟ ΚΟΝΤΑ

ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας)

Ενώ μετέβαινεν ατμοπλοϊκώς εις Αθήνας η σύζυγος αξιωματικού της Χωροφυλακής Σύμης προ ημερών, ευρισκομένη εις κατάστασιν εγκυμοσύνης, κατελήφθη εν πλω υπό των πόνων του τοκετού και χάρις εις την ευθυκρισίαν του πλοιάρχου του σκάφους, απεβιβάσθη εις Αστυπάλαιαν, όπου έτεκε χαριέστατον άρρεν.

Ανεφέρετο σχετικώς ότι η εν λόγω κυρία επρόκειτο να εισαχθή εις μαιευτικήν κλινικήν των Αθηνών δια να γεννήση εντός εβδομάδος από της αναχωρησεώς της. Αυτή όμως κατελήφθη υπό των πόνων ενωρίτερον, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθή ολόκληρον το πλήρωμα από του πλοιάρχου μέχρι του τελευταίου ναύτου και να αυξηθή η ταχύτης, του σκάφους εις το ανώτατον, δια να φθάση το ταχύτερον εις Αστυπάλαιαν όπερ και επετεύχθη.

Η εν λόγω κυρία επέστρεψεν ήδη εις Σύμην, όπου άπαντες οι κάτοικοι της ηυχήθηκαν να της ζήση ο υιός.
Μ. Σκάρος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Γιαλλούρης, δια την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων της νήσου του.

ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Καλογιάννης, ο οποίος ησχολήθη με διάφορα ζητήματα της νήσου του, συνεργασθείς μετά των αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχίας.

ΔΙΑ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ
Ο «Ατρόμητος» καταγγέλλει αποπείρας δωροδοκίας αθλητών υπό φιλάθλων

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπό του Γυμν. Συλλόγου «Ατρόμητος» εξεδόθη χθες η ακόλουθος ανακοίνωσις:

«Φέρομεν εις γνώσιν του Φιλάθλου κοινού της Ρόδου τα κάτωθι:
Μετά λύπης μας διαπιστούμεν ότι γίνεται μια προσπάθεια διασυρμού του Συλλόγου μας, εν όψει του αγώνος της ομάδος μας προς την τοιαύτην της ΑΕΗ. Συγκεκριμένως οι ίδιοι οι ποδοσφαιρισταί του Ατρομήτου κατήγγειλαν εις τον Διοικητικόν Συμβούλιον σαφείς περιπτώσεις καθ’ ότι παράγοντες ή οπαδοί του Διαγόρα ή της ΑΕΠ, επεδίωξαν να τους δωροδοκήσουν με σκοπούς αποκλειστικώς, υπέρ του συμφέροντός των.

Δεν δύνανται οι αθληταί μας να κυκλοφορήσουν ελευθέρως διότι ανά πάσαν στιγμήν απειλούνται ή εκβιάζονται δια χρημάτων είτε εν μέση οδώ, είτε εντός καταστημάτων και γραφείων, είτε εντός και των οικιών των ακόμη. Πέραν τούτου οι διοικητικοί σύμβουλοι του Συλλόγου και οι οικείοι των αθλητών υφίστανται ιδίας πιέσεις και ταλαιπωρίας εκ μέρους ωρισμένων, οι οποίοι τώρα ενεθυμήθησαν να ενισχύσουν τον Ατρόμητον. επιδεικνύοντες πολύ όψιμον ενδιαφέρον και εκστομίζοντες παχυλάς υποσχέσεις. Δεν θα πρέπει να παραλείψωμεν ότι ακόμη και η μνηστή αθλητού μας επιέσθη δια να δωροδοκηθή.

Είναι τω όντι τραγικά και λυπηρά τα διαδραμτιζόμενα κατά την εβδομάδα αυτήν εις βάρος του Συλλόγου μας, γεγονότα, εκ μέρους παραγόντων εμπορευομένων την αθλητικήν ιδέαν και προς τούτο καλούμεν όλους αυτούς, είτε εις τον Διαγόραν ανήκουν είτε εις την ΑΕΠ να σταματήσουν τας απειλάς και ν’ αποφύγουν πάσαν ενόχλησιν αθλητών και συμβούλων διότι αλλιώς θα προβώμεν εις καταγγελίας δημοσίως και θα ζητήσωμεν επέμβασιν του κ. Εισαγγελέως.

Επιπροσθέτως γνωστοποιούμεν προς άπαντας ότι ο Ατρόμητος, Σύλλογος εξελιχθείς εις την Α’ κατηγορίαν, χάρις εις την φιλοτιμίαν των αθλητών διαθέτει συμβούλιον δυνάμενον να διοική καλώς τα των υποθέσεών του, και να γνωρίζη τους σκοπούς και τα συμφέροντα καθενός.

Αι διαδόσεις περί «λάνσας» αποτελούν φήμας του πεζοδρομίου μόνον, η ομάς δε του Ατρομήτου εμφορουμένη, ως επανειλημμένως απέδειξεν από αγνά αθλητικά ιδεώδη, θ’ αγωνισθή και την Κυριακήν εντίμως και με όλας τας δυνάμεις της δια την κατάκτησιν της νίκης.

Ο Πρόεδρος ΑΝΑΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ
Ο Γ. Γραμματεύς
Ν. Χατζηγεωργίου
ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ. Καρύδας, Δ. Μαδονής, Μ. Χατζηνικόλας, Μ. Διαμαντόπουλος, Φ. Βαρδιάνας, Ε. Βρανάς, Ι. Δανάς, Θ. Διακαντώνης, Β. Μπαλντίνι.
Σημ. Συντάξεως: Δεν γνωρίζομεν κατά πόσον αληθεύουν αι καταγγελίαι. Εν προκειμένω πάντως φρονούμεν ότι οι αρμόδιοι πρέπει να επέμβουν.