Για πρώτη φορά στη Ρόδο Ιταλοί περιηγητές

ΡΟΔΙΑΚΑ: ΚΑΚΟΗΘΗ ΨΕΥΔΗ

Η αντιδωδεκανησιακή φυλλάδα της Ρόδου επετέθη πάλιν χθες κατά του κ. Κωτιάδη με το σύνηθες μίσος που την διακρίνει εναντίον όλων των αξιών του τόπου. Αλλά όλα τα αναγραφέντα αποδεικνύουν απλώς ότι η φαντασία του εγκεφάλου αυτής έχει καταστή ανεπανορθώτως νοσηρά, φθάνουσα μέχρις αναισχύντων ψευδών. Ο Δωδεκανησιακός λαός γνωρίζει ότι οι κύριοι στυλοβάται της ΕΡΕ είναι οι κ.κ. Κωτιάδης, Χαρίτος και Παρθενιάδης, γνωστοί δια το ήθος των και τον πατριωτισμόν των. Γνωρίζει όμως ο λαός μας ότι η αντιδωδεκανησιακή φυλλάδα έχει υβρίσει και τον κ. Ζίγδην και τον κ. Ζαννήν και άλλους, σχεδόν όλους. Δι’ αυτό ας αλλάξη μέθοδον, διότι υπάρχει και το αρχείον της.

ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗ: (του ανταποκριτού μας)
Σήμερον αναμένονται ενταύθα μηχανικοί της Τεχνικής υπηρεσίας της Νομαρχίας, οι οποίαι θα ασχοληθούν με την μελέτην διαφόρων έργων και με την παροχήν οδηγιών δια την αποπεράτωσιν των ήδη εκτελουμένων. Μεταξύ άλλων, τους αφικνουμένους εις την Σύμην μηχανικούς θα απασχολήση η ταχεία έναρξις του έργου διαμορφώσεως της προκυμαίας και τους προ του Δημαρχείου χώρους.

ΕΡΓΑ ΛΑΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΕΚΘΕΣΙΝ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ατιπροσωπευτικά δημιουργήματα καλλιτεχνικών της Ρόδου και των άλλων νήσων θα παρουσιασθούν τον προσεχή Απρίλιον εις Έκθεσιν φροντισμένης Λαϊκής Χειροτεχνίας, η οποία θα πραγματοποιηθή εις Αθήνας οργανουμένη υπό πνευματικής οργανώσεως της πρωτευούσης. Εις την Έκθεσιν αυτήν θα μετάσχουν και καλλιτέχναι της Κρήτης και των Ιωαννίνων, θα παρουσιασθούν δε ξυλόγλυπτα είδη, κεραμικά και διακοσμητικά.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Χθες την πρωίαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο Διευθυντής Ιδρυμάτων του Υπουργείου Προνοίας κ. Ζαννίδης και ο Προϊστάμενος του εν Ρόδω Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας μετέβησαν εις τας κοινότητας Κατταβιάς και Πυλώνας και επεθεώρησαν τα κτήρια δια την εκλογήν ενός όπου θα στεγασθή το ίδρυμα Ανιάτων Παίδων. Ο κ. Ζαννίδης, ως εγνώσθη θα μεταβή εις Λέρον πιθανόν αύριον προς επιθεώρησιν και ετέρου κτηρίου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σήμερον την πρωίαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού. Κατ’ αυτήν θα παραστούν άπαντες οι μαθηταί των Σχολείων Κατωτέρας, Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως μετά το πέρας δε αυτής θα ομιλήση ο θεολόγος κ. Αρβανίτης με θέμα οι «Τρεις Ιεράρχαι - Πατέρες των Γραμμάτων».

ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Ως ανεκοίνωσεν χθες τουριστικός πράκτωρ από τας αρχάς προσεχούς Απριλίου θα αρχίσουν να αφικνούνται εις Ρόδον οργανωμένοι όμιλοι Ιταλών περιηγητών. Ούτω δια πρώτην φοράν θα αφιχθούν εις Ρόδον Ιταλοί περιηγηταί οι οποίοι κατά το παρελθόν εδείκνυον ενδιαφέρον δι’ άλλας τουριστικάς περιοχάς. Εξ άλλου υπάρχουν πληροφορίαι ότι θα αφικνούνται εφέτος και γκρουπ περιηγητών εκ του Παραπετάσματος.

ΣΟΒΑΡΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΠΡΩΙΜΑ ΤΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΘΕΝ ΚΑΤ’ ΑΥΤΑΣ ΑΓΙΑΖΙ
ΤΗΛΟΣ: (του ανταποκριτού μας)
Σοβαράς ζημίας υπέστησαν τα πρώιμα της νήσου μας, κατά τας τελευταίας ημέρας, από σημειωθέν αγιάζι, το κοινώς λεγόμενον «κράι». Υπολογίζεται ότι αι ζημίαι εις τας φυτείας τομάτας έχουν εκταθή εις ποσοστόν 40% της προβλεπόμενης παραγωγής.