Χίονι έπεσε στον Αττάβυρο, πάγωσαν τα ύδατα στην ύπαιθρο της Ρόδου

ΧΙΩΝ ΕΠΕΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΤΑΒΥΡΟΝ - ΥΔΑΤΑ ΕΠΑΓΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ - ΑΣΥΝΗΘΕΣ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΨΥΧΟΣ

Ασύνηθες ψύχος ενέσκηψεν από του απογεύματος προχθές εις Ρόδον ενώ ισχυροί βόρειοι άνεμοι έπνεον συνεχώς από της πρωίας χθες. Επίσης εσημειώθη θαλασσοταραχή, συνεπεία της οποίας πολλά μικρά σκάφη ανέστειλον τας αναχωρήσεις των.

Λόγω του ψύχους εις πολλάς περιοχάς της υπαίθρου τα ύδατα επάγωσαν, εις τον Αττάβυρον, δε, ύψους 1400 μέτρων, έπεσε χιών.

Χιόνες παρετηρούντο επίσης χθες εις τα έναντι της Ρόδου τουρκικά βουνά. Εις το Ροδίνι εξ άλλου, τα ύδατα των εκεί τεχνικών λιμνών είχον παγώσει.

ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
Συνεπεία της επικρατούσης θαλασσοταραχής εις το Αιγαίον το ατμόπλοιον της γραμμής, το οποίον ανεμένετο χθες την μεσημβρίαν, καθυστέρησε επί πολλάς ώρας και επρόκειτο να καταπλεύση κατά τας πρωινάς ώρας σήμερον.

ΤΟ «ΚΟΥΡΙΕΡ»
Εν τω μεταξύ, το «Κούριερ», το οποίον είχε προχθές αποπλεύση εκ Ρόδου και κατέφυγεν εις υπήνεμον θέσιν, επέστρεψεν εις τον λιμένα.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
Το Υπουργείον Γεωργίας ενέκρινε την λειτουργίαν δύο σχολείων βραχείας διαρκείας εις Ρόδον κατά το τρέχον έτος μερίμνη της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου. Εξ αυτών το έν θα λειτουργήση επί δίμηνον δια την εκπαίδευσιν αγροτών εις την περιποίησιν ζώων, εις την τυροκόμησιν γάλακτος και την παραγωγήν μαλακού και σκληρού τυρού, το έτερον δε θα επιδιώξη την δημιουργίαν ειδικευμένων τεχνιτών δια τα κλαδέματα ελαίας, εις σειράν μαθημάτων επί 30 ημέρας. Αμφότερα τα σχολεία θα λειτουργήσουν την άνοιξιν εις το κτήριον της Σχολής Καλαμώνος.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Θ’ΑΡΧΙΣΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ “ΝΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ” ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ
ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Το νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον του Τμήματος Ρόδου της Περιηγητικής Λέσχης συνεκροτήθη εις σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Δρ. Ιγγλέσης, αντιπρόεδροι Μ. Βενετοκλής και Α. Βομβύλας, γεν. γραμματεύς Κ. Καραγιάννης, ταμίας Βεργωτής, β’ έφορος Χ. Πιννής, τμήμα εκδρομών Π. Παντελίδης, τμήμα τύπου, πληροφοριών και διαλέξεων Γ. Μαρτίνης, τμήμα καλλιτεχνικόν Ρέα Παπαδοπούλου, τμήμα Γραμματείας Ρούσσος.
Το συμβούλιον επ’ ευκαιρία της πρώτης του συνεδριάσεως ενέκρινε το πρόγραμμα της Περιηγητικής δια το 1960, το οποίον περιλαμβάνει Εορτήν Σφουγγαράδων, «Εορτήν Κρασιού», Αρχαϊκήν Εορτήν, βράβευσιν καλαισθήτων βιτρινών και έναρξιν των προσπαθειών δια την δημιουργίαν της «Νανουπόλεως».

ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας) Τριάκοντα ναυτικοί της νήσου μας ανεχώρησαν κατά την παρελθούσαν εβδομάδα εις Πειραιά, προκειμένου να προσληφθούν εις αποπλέοντα, μετά την λήξιν της ναυτιλιακής κρίσεως, φορτηγά σκάφη. Μέχρι σήμερον άνω των 200 ναυτικών της Σύμης έχουν ναυτολογηθή, συνεχώς δε καταφθάνουν τηλεγραφήματα των εφοπλιστικών γραφείων, δια των οποίων ζητούνται πληρώματα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΣΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΕΙΣ Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΛΕΡΟΣ (ιδ. ανταπόκρισις)
Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου αφού επεσκέφθη και επιθεώρησε τα εις την νήσον εκτελούμενα έργα, αναχώρησε εις Πάτμον και εν συνεχεία εις Αστυπάλαιαν όπου επρόκειτο να δώση οδηγίας δια την ταχείαν προώθησιν των εργασιών. Ο κ. Νομάρχης αναμένετο να περατώση την περιοδείαν του και καιρού επιτρέποντος να επανέλθη εις Ρόδον την Τετάρτην ή Πέμπτην.