Σύμβαση ύψους 247.268 ευρώ με σύμβουλο για το φράγμα Κρητηνίας

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο της κατασκευής των υπολειπόμενων εργασιών του φράγματος Κρητηνίας, υπεγράφη χθες, μεταξύ του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου και του εκπροσώπου της εταιρείας “Εδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ”, κ. Γεωργίου Ντουνιά.

Η σύμβαση είναι συνολικού ποσού 247.268,40 ευρώ και αντικείμενό της είναι: η Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».

Ο «Ανάδοχος» θα επιβλέπει και θα ελέγχει την εκπλήρωση των συμβατικών απαιτήσεων του υπόψη έργου και των συμβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου (τεχνικών προδιαγραφών, κυρίως των γεωτεχνικών) με σκοπό την ποιοτική ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Θα παρακολουθεί και θα γνωμοδοτεί για τυχόν θέματα που θα προκύψουν στη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα έχουν σχέση με το χωματουργικό αντικείμενο, το επίχωμα, τις τσιμεντενέσεις, τη στεγανοποίηση της θεμελίωσης, τα σκυροδέματα και τα λοιπά γεωτεχνικά αντικείμενα του έργου. Θα προβεί επίσης στη σύνταξη φακέλου (σχεδίων) της 1ης πλήρωσης του φράγματος και στην παρακολούθησή της.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου εντός τριάντα οκτώ (38) μηνών και είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 185 του N. 4412/2016.

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα, που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.