Θα συμμετάσχει ο δήμος Ρόδου στην εταιρεία  “Αγροδιατροφική Σύμπραξη”

Με το ποσό των 75.000 ευρώ θα συμμετάσχει ο δήμος Ρόδου στο κεφάλαιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν 35 εταίροι, εκ των οποίων 7 δήμοι, 5 αγροτικοί συνεταιρισμοί και αγροτικές συμπράξεις, 4 Επιμελητήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα και 19 νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια στο χώρο της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η αγροδιατροφική σύμπραξη έχει διάρκεια 20 έτη και θα έχει προς το παρόν έδρα της το δήμο Ρόδου, ο οποίος θα εκπροσωπείται στο σχήμα από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Πρωτογενούς Τομέα και Εμπορίου Σάββα Καραταπάνη.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 200.000 ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες εταιρικές μερίδες αξίας 500 ευρώ η καθεμία. Στο σχηματισμό του κεφαλαίου συμμετέχουν κατά 49% η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου με 196 μερίδες και κατά 51% οι άλλοι φορείς με 204 μερίδες. Ο δήμος Ρόδου συμμετέχει με 150 μερίδες.

Σε ότι αφορά την περιοχή μας μέλη της σύμπραξης είναι οι δήμοι Ρόδου, Χάλκης, Τήλου, και Κω, ο ελαιουργικός και αμπελουργικός συνεταιρισμός Ρόδου – Η ΕΝΩΣΗ, η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ΑΝΔΩ, το περιφερειακό Φυτώριο, ο εμπορικός σύλλογος Κω, η Ένωση Ξενοδόχων Κω, ο σύλλογος τοπικής γαστρονομίας Κω, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΣΚΟΠΟΣ
Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς, η επίτευξη των οποίων θα γίνεται χωρίς την επιδίωξη διανομής κερδών στους εταίρους της. Το τυχόν κέρδος θα επανεπενδύεται με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης.
Αναλυτικότερα, οι σκοποί της Εταιρείας παρατίθεται παρακάτω;
1. Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2. Η ανάδειξη του γαστρονομικού και πολιτιστικού πλούτου του Νοτίου Αιγαίου με εξωστρεφείς δράσεις που στόχο έχουν τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό.

3. Η παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

4. Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών-παραγωγών αγροτικών προϊόντων και η ενίσχυση της λειτουργία των μηχανισμών εκείνων που θα διασφαλίσουν το δίκαιο μερίδιο για καθένα από τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα.

5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής μας αναφορικά με νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για νέες δυναμικές καλλιέργειες και η συνεισφορά προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης αλλά και κινήτρων δυναμικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

6. Η ενίσχυση της αποδυναμωμένης συνεργασίας και κατανόησης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με κυριότερο παράδειγμα τη δυσκολία διάχυσης της έρευνας από τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς προς τον παραγωγικό, μεταποιητικό και εμπορικό τομέα

7. Η σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς ή τις μεμονωμένες επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους προώθησης, διανομής και βελτίωσης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων σε κάθε δραστηριότητα των παραπάνω επιχειρήσεων με στόχο την τοποθέτηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων κλπ.)

8. Οι διμερείς επαφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για των προώθηση των προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.

9. Η συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις) σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών.

10. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην κουζίνα κάθε πληθυσμιακής ομάδας.

11. Η προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

12. Η διάσωση και προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.

13. Η ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του τομέα.

14. Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της.

15. Η διαρκής μελέτη και παρακολούθηση των αγροτικών προϊόντων (πρωτογενή και μεταποιημένα) όσον αφορά στην παραγωγή, μεταποίηση αλλά και διακίνηση τους με σκοπό την πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα της πορείας τους για την καλύτερη υποστήριξή τους και την ορθότερη λήψη αποφάσεων χάραξης στρατηγικής αλλά και σχετικών δράσεων.

16. Η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του στην στήριξη και προτίμηση τοπικών προϊόντων.

17. Η διεξαγωγή μελετών της αγοράς και η ενημέρωση των μελών για τις καταναλωτικές τάσεις και τις τάσεις της αγοράς με την συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών των προϊόντων, τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

18. Η πραγματοποίηση διαφημιστικών δράσεων και δράσεων προβολής με συμμετοχή σε Εθνικής εμβέλειας αλλά και Διεθνείς εκθέσεις όπως και όποιες άλλες δράσεις προβολής των προϊόντων με σκοπό την υποβοήθησή τους στην διείσδυση σε νέες αγορές και την ενδυνάμωσή τους στις υφιστάμενες.

19. Η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων με σύγχρονα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής και την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και υψηλής προστιθέμενης αξίας ανθρωπίνου δυναμικού.

20. Ο επανασχεδιασμός και η υλοποίηση των νέων δομών προώθησης και πώλησης των προϊόντων με τη χάραξη στρατηγικής ξεχωριστά για κάθε ομάδα στόχο όπως είναι οι τοπικοί καταναλωτές (καταστήματα, λαϊκές αγορές κλπ), τουρίστες (ειδικοί χώροι πώλησης και εξειδικευμένη προώθηση στις ευαίσθητες τουριστικές περιοχές), εταιρικοί πελάτες (δράσεις και υποδομές που διευκολύνουν τις Β2Β συναλλαγές, π.χ. δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων κ.λπ.).

21. Η ανάληψη δράσεων από κοινού με όλους τους παραγωγικούς και καταναλωτικούς φορείς της περιοχής όπως συλλογικές οργανώσεις των παραγωγών, επιμελητήρια, ομάδες καταναλωτών, αλλά και δράσεων με εταίρους από τις αγορές του εξωτερικού προξενεία, πρεσβείες, κλπ οι οποίες θα διεκπεραιώνονται τόσο από την ίδια την ΑΜΚΕ όσο και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, για την υλοποίηση συγκεκριμένων και προδιαγεγραμμένων έργων.

22. Κάθε άλλη συναφής προς τα προαναφερθέντα ενέργεια που θα αποβλέπει στην προώθηση της κατανάλωσης προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΜΕΣΑ
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει ενδεικτικά τις εξής δραστηριότητες:

1. Τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση κάθε αρμόδιου και ενδιαφερόμενου αποδέκτη, με συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συναντήσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των κατοίκων του Νοτίου Αιγαίου σε ειδικά θέματα και προβλήματα που αφορούν τα αγροτοδιατροφικά δρώμενα της περιοχής.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πρόσφορη ενέργεια όπως τη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, μουσικών εκδηλώσεων, ταξιδίων, εκδόσεων, εκθέσεων. Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικά και ξένα ιδρύματα με συναφές αντικείμενο, καθώς και με κρατικά ιδρύματα και οργανισμούς στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

3. Την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διενέργεια επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και διαδικτυακών αναρτήσεων με σκοπό την υποστήριξη και διάδοση των σχετικών με το «Καλάθι της Περιφέρειας» και άλλων πολιτικών.

4. Την εκπόνηση μελετών και διαχειριστικών προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, τη διαφήμιση και διάδοση των αγροδιατροφικών προϊόντων που έχουν στοχοποιηθεί στο «Καλάθι της Περιφέρειας» ή σε άλλες πολιτικές.

5. Την προβολή του έργου, της αγροτικής δραστηριότητας και των προϊόντων των παραγωγών και επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου και την προώθηση της παρουσίας τους σε τοπικό, Εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την τοποθέτησή των προϊόντων τους μέσα στις τάσεις της σύγχρονης γαστρονομίας.

6. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και ομοψυχίας ανάμεσα στους κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου, για την ανάληψη δραστηριοτήτων στον αγροτοδιατροφικό και αγροτοτουριστικό τομέα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων για το κοινό συμφέρον.

7. Τη προώθηση στενής συνεργασίας με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς και τη δημιουργία στενών σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας και προώθησης - διεκδίκησης κοινών απόψεων και αιτημάτων με επιμέρους Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

8. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να αποδέχεται χορηγίες ή συνεισφορές σε χρήμα ή σε υλικοτεχνική υποδομή από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.