Αναζητούνται οι κληρονόμοι του Καστελοριζιού Κασσάρ - Άφησε μεγάλη περιουσία στο Κογκό

ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ζητούνται οι κληρονόμοι του Καστελοριζίου Κασσάρ - Αφήκε μεγάλην περιουσίαν εις Β. Κογκό


Καστελορίζιος αποβιώσας εις Βελγικό Κογκό, αφήκε μεγάλην περιουσίαν προς τους οικείους του, ήδη δε αι αρμόδιαι αρχαί αναζητούν τους τυχόν κληρονόμους του οι οποίοι ζουν εις Δωδεκάνησον.

Ο εν λόγω Καστελορίζιος ονομάζετο Λάζαρος Κασσάρ του Γεωργίου, εγεννήθη εις το Καστελόριζον και απεβίωσεν εις Κολέζι του Βελγικού Κογκό την 7.8.1954. Ούτος ητο έγγαμος και πατήρ 4 τέκνων και αφήκε περιουσίαν την οποίαν διαχειρίζεται η σύζυγός του Βασιλεία το γένος Αναγνώστου εκ Σάμου.

Αι αρχαί του Βελγικού Κογκό ανεκοίνωσαν ότι εάν υπάρχη κληρονόμος συγγενής πρέπει να παρουσιασθή δεδομένου ότι πρόκειται περί κληρονομικής υποθέσεως, η οποία πρέπει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος να λήξη.

Οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως απευθυνθούν εις τα γραφεία της «Ροδιακής».

ΑΠΟΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Πληροφορούμεθα ότι προ του Πάσχα θα έχη περατωθή το ξενοδοχείον «Πάολα» εις την πλατείαν 100 χουρμαδιών. Επίσης εγνώσθη ότι απεφασίσθη η ολοκλήρωσις του ξενοδοχείου «Σπάρταλης», ενώ με ταχύτατον ρυθμόν προωθούνται αι εργασίαι του ξενοδοχείου Φώκιαλη παρά την θέσιν Μπρούσαλη.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Επέστρεψεν εξ Αθηνών χθες ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης.
ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΧΑΛΚΗΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΥΤΗΣ

Αναχωρεί σήμερον επιστρέφων εις Χάλκην ο Δήμαρχος αυτής κ. Κολιαγράκης, ο οποίος ησχολήθη ενταύθα με ζητήματα της νήσου του.

ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Η δια χθες συγκληθείσα συγκέντρωσις της Ενώσεως Ιδιοκτητών Κτημάτων Μικράς Ασίας, ανεβλήθη και θα πραγματοποιηθή αύριον το εσπέρας.

«ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΑΕΤΩΝ» ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΡΟΔΟΥ
«Εκδρομήν αετών» οργανώνει το Τμήμα Ρόδου της Περιηγητικής Λέσχης, δια την ημέραν της Καθαράς Δευτέρας. Η εν λόγω εκδρομή θα πραγματοποιηθή δια πούλμαν, με προορισμόν την τοποθεσίαν Χαράκι της Μαλώνας, όπου, μεταξύ άλλων εκπλήξεων θα γίνη διαγωνισμός χαρταετών κατά το οποίον θα βραβευθούν εκείνοι που θα ανυψώσουν υψηλότερον τον αετόν των. Επίσης θα γίνη ανύψωσις ειδικών αεροστάτων, θα καταβληθή δε προσπάθειαν όπως δημιουργηθή μεταξύ των εκδρομέων ατμόσφαιρα σύμφωνος προς τας παραδόσεις.

ΕΦΘΑΣΕ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ
Εντός των ημερών αρχίζουν αι εργασίαι κατασκευής προκυμαίας εις τον κάτωθι του φάρου Αγίου Νικολάου χώρον, εσωτερικώς. Ήδη αφίκετο συνεργείον του αναδόχου εργολάβου κ. Κωνοφάγου, το οποίον ήρχισεν τας προετοιμασίας δια την εκτέλεσιν του έργου αυτού, που θα στοιχίση 1.300.000 δραχμών και θα συμβάλη εις την αποσυμφόρησιν της προκυμαίας Νέας Αγοράς.

1.000.000 ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΦΥΤΕΥΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις).
Εκπρόσωπος του υποκαταστήματος της ΑΤΕ Ρόδου, ο οποίος επεσκέφθη την Κάρπαθον και περιήλθεν όλας τας κοινότητας εδήλωσεν ότι είναι δυνατή η φύτευσις εις Κάρπαθον ενός εκατομμυρίου καρποφόρων δένδρων, χωρίς να παρεμποδίζεται η καλλιέργεια σιτηρών.
Ούτος προσέθεσεν ότι δια των καρποφόρων δένδρων θα καταστή δυνατή η αύξησις του εισοδήματος των Καρπαθίων αγροτών.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Καλυμνίων Ρόδου καλεί πάντας τους εν Ρόδω Καλυμνίους εις Γενικήν Συνέλευσιν την προσεχή Κυριακήν 14 τρέχοντος και ώραν 10:30 εις το Εργατικόν Κέντρον Ρόδου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.