Οριστική αποβολή σπουδαστών της ΑΣΤΕΡ για ψευδείς ισχυρισμούς

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΧΘΕΣ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΤΑ 10ΩΡΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ

Αφίκετο χθες εις Ρόδον δι’ εκτάκτου αεροπλάνου ο Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Κονίτσας, συνοδευόμενος υπό του Αρχηγού της Πολιτικής Αεροπορίας κ. Δούκα και υπό των ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου του.

Ο κ. Κονίτσας επεθεώρησε τα έργα βελτιώσεως του αεροδρομίου και των αιθουσών υποδοχής, εν συνεχεία δε συνοδευόμενος υπό του κ. Νομάρχου ησχολήθη με επιθεώρησιν των ενταύθα υπηρεσιών του Υπουργείου του και των λεωφορείων του ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, εντός διαστήματος ολιγωτέρου του μηνός, αι αίθουσαι υποδοχής του αεροδρομίου θα έχουν ετοιμασθή.

Ο κ. Υφυπουργός ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας δια του αυτού μέσου το απόγευμα, μετά 10ωρον παραμονήν.

ΑΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΙ ΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Ρ. ΨΕΥΔΕΙΣ ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ;
Ο διευθυντής της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου κ. Κουτσοδόντης ερωτηθείς ανεκοίνωσεν ότι αι κυκλοφορούσαι φήμαι είναι ψευδείς και ότι αι δύο σπουδάστριαι που εκινήθησαν απεβλήθησαν δια παντός απο την Σχολήν.

Σχετικώς ετονίσθη ότι το θέμα προέκυψεν από αρκετών ημερών και ότι την υπόθεσιν εξήτασεν νομικός σύμβουλος του ΕΟΤ αφιχθείς προς τούτο.

Εν τω μεταξύ, αι μαθήτριαι εκυκλοφόρησαν εις Ρόδον ενυπογράφους καταγγελίας, ισχυριζόμεναι ότι υπέστησαν επιθέσεις και τονίζουσαι ότι όλαι αι μαθήτριαι θα απόσχουν της Σχολής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κατά πληροφορίας εκ Ρώμης ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης έφθασεν εκεί περατώσας την περιοδείαν του ανά τας πρωτευούσας διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών. Ο κ. Δήμαρχος ησχολήθη εις Ρώμης με τουριστικά και άλλα ζητήματα, αναμένεται δε ότι θα αναχωρήση εκ της ιταλικής πρωτευούσης επιστρέφων εις Αθήνας σήμερον. Ημερομηνία επανόδου του κ. Δημάρχου εις Ρόδον δεν καθωρίσθη, διότι ο κ. Πετρίδης θα επιδιώξη εις Αθήνας την ρύθμισιν Ροδιακών ζητημάτων.

400 ΕΡΓΑΤΑΣ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ  ΕΙΣ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ως ανεκοινώθη εκ του Δήμου κατά την παρελθούσαν εβδομάδα εργάσθησαν συνεχώς 400 εργάται της Ρόδου εις τα εκτελούμενα έργα ανά την πόλιν, βάσει του προγράμματος καταπολεμήσεως της ανεργίας.
Παραλλήλως ανεκοινώθη ότι ο αυτός αριθμός εργατών θα απασχοληθή και κατά την νέαν εβδομάδα, χάρις εις τας εγκαίρους ενεργείας του δημαρχούντος κ. Σάββα Παυλίδη και την υπό του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου ανάληψιν της ευθύνης δια την συνέχισιν των εργασιών.

Ετραυματίσθη λόγω πτώσεως σοβαρώτατα 15ετις Αμερικανίς
Μετεφέρθη χθες εις Αθήνας αεροπορικώς εκ Ρόδου η 15ετις Μπάνυ Μπάμπο, τραυματισθείσα σοβαρώς εις το πρόσωπον προχθές το απόγευμα.

Αυτή ενώ έπαιζεν εις την παρά την οδόν Καναδά οικίαν του πατρός της - υπηρετούντος εις το «Κούριερ» - επεχείρησε να πηδήση από του παραθύρου της τουαλέτας προς την αυλήν, ήτοι από ύψους 4 περίπου μέτρων. Την τελευταίαν όμως στιγμήν αντελήφθη τον κίνδυνον και προσεπάθησε να συγκρατωθή από την υδρορροήν, αλλά ματαίως, διότι αύτη απεσπάσθη από τον τοίχον. Κατόπιν τούτου η Μπάνυ έπεσεν επί δοχείου απορριμμάτων με αποτέλεσμα να κτυπηθή εις την κώχην αυτού και να τραυματισθή εις το πρόσωπον.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Αρμοδίως διεψεύσθη η δημοσιευθείσα πληροφορία ότι είναι σημαντικός ο αριθμός των Ροδίων που παραμένουν άνεργοι. Σχετικώς παρατηρεί έργα του Δήμου, τα οποία εκτελούνται και συνεχίζονται. Ανεργία, κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, υπάρχει μόνον εις ορισμένα επαγγέλματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εποχιακά.