Φυλάκιση έως 6 μήνες και πρόστιμο 1.000 ευρώ για όποιον κάνει άγρα πελατών

Πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε περίπτωση και ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες επιπρόσθετα, προβλέπεται για όσους εντοπίζονται να διαπράττουν άγρα πελατών, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για τον τουρισμό.

Το γεγονός αποτελεί θετικό βήμα, ωστόσο δεν ικανοποιεί τους εκπροσώπους καταστηματαρχών κι εμπόρων καθώς είχε ζητηθεί να μετατραπεί το αδίκημα σε πλημμέλημα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το σχέδιο που έφερε στη δημοσιότητα το money-tourism, αναφέρεται για την άγρα πελατών: « Η παρ. 17 του άρθρο 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) αντικαθίσταται ως εξής: «17. Όποιος παροτρύνει ή παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων για την αποδοχή ή την απόρριψη ταξιδιωτικής ή μεταφορικής υπηρεσίας, υπηρεσιών εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντων εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.» 

Για τις κατευθυνόμενες αγορές
Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 21, ως εξής: «21. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων παντός τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίμου εύρους € 1.000 – € 2.000, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου όσο και στο πρόσωπο που προέβη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης  και κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε τα ίδια καταστήματα».

Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε όποιο κατάλυμμα δεν καταχωρήσει τον διακριτικό τίτλο
«Σε ό,τι αφορά τις  επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων/ βιλών) υποχρεούνται να διαθέτουν και να καταχωρίζουν τον διακριτικό τους τίτλο και σε περίπτωση περισσοτέρων, το σύνολο αυτών, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ). Το κόστος κατοχύρωσης του διακριτικού τίτλου για τα ΕΕΔΔ ανέρχεται στα €20.

Το ως άνω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΞΕΕ. Εντός δέκα (10) ημερών από την κατοχύρωση του διακριτικού τίτλου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) ενημερώνει την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, οι οποίες τηρούν μητρώο διακριτικών τίτλων κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων. 

Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων/βιλών) ενημερώνουν εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος το ΞΕΕ για τον διακριτικό τίτλο που ήδη διαθέτουν. Αν κριθεί αναγκαίο για λόγους μη παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, το ΞΕΕ μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση ΕΕΔΔ να τροποποιήσει το διακριτικό τίτλο που ήδη διαθέτει. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος. 

Οι επιχειρήσεις αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων/βιλών) οφείλουν εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να μεριμνήσουν για την κατοχύρωση διακριτικού τίτλου. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.».

Θεσπίζεται ο «πρεσβευστής του Ελληνικού Τουρισμού.»
Με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού απονέμεται ο τίτλος του-της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους. 

Ο τίτλος του-της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» είναι τιμητικός και δεν προβλέπεται η καταβολή αμοιβής στα φέροντα τον τίτλο αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με την απονομή του τίτλου προσδιορίζεται κατά περίπτωση το πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο αποτελείται από στόχους-υποχρεώσεις και οφέλη του-της Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας αρμόδια είναι η Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 

Ο τιμητικός τίτλος απονέμεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης και δύναται να αρθεί με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού οποτεδήποτε εντός της διετούς διάρκειάς του.­­