«Κανόνια του Ναβαρόνε»: Δέκα πυροβολαρχίες, αεροπλάνα και 30 τανκς φτάνουν στη Ρόδο

ΔΙΑ ΤΑ «ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ»

Δέκα πυροβολαρχίαι, αεροπλάνα και 30 τανκς, φθάνουν την 25η τρέχοντος

ΘΑ ΜΕΤΕΣΧΟΥΝ ΚΑΙ 500 ΔΟΚΙΜΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ


Αφίκετο εις Ρόδον ο Επίλαρχος του Ελληνικού Στρατού κ. Λαζαρίδης και ο λοχαγός κ. Πλέμενος προκειμένου να εξετάσουν μετά των αρμοδίων της «Κολούμπια» διάφορα θέματα σχετικώς με τας μάχας αι οποίαι προβλέπονται να διεξαχθούν εις Ρόδον δια την ταινίαν «Τα κανόνια του Ναβαρόνε».

Ως ανεκοινώθη οι 150 αξιωματικοί και στρατιώται του Ελληνικού Στρατού οι οποίοι θα μετάσχουν εις το γύρισμα θα αφιχθούν την 25ην τρέχοντος δι’ αρματαγωγού. Ούτοι, θα καταλύσουν εις τους ξενώνας του Βενετοκλείου Γυμνασίου οι οποίοι προσεφέρθησαν ευγενώς υπό του Δήμου Ρόδου.

Εκτός των ανωτέρω στρατιωτών θα χρησιμοποιηθούν εις το γύρισμα και 500 χωροφύλακες της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου και των Υπηρεσιών της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δωδεκανήσου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας ούτοι θα χρησιμοποιούνται τμηματικώς εις διαφόρους μάχας από 1ης Μαρτίου. Εν τω μεταξύ ανεκοινώθη χθες ότι δια του αρματαγωγού θα μεταφερθούν εις Ρόδον 30 άρματα μάχης βαρέα και ελαφρά, 10 πυροβολαρχίες με βαρέα και ελαφρά πυροβόλα, αριθμός τυφεκίων, αυτομάτων πιστολιών, ασυρμάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν 3 βαρέα βομβαρδιστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερον.

Εις τους στρατιώτας οι οποίοι θα αφιχθούν περιλαμβάνονται και ειδικά τμήματα καταδρομών.

Ως ανεκοινώθη αι σκηναί αι οποίαι προβλέπουν πλοία δεν θα γυρισθούν εις Ρόδον αλλά εις τον Σαρωνικόν. Πάντως αι αποβάσεις θα λάβουν χώραν ενταύθα. Εκπρόσωπος εδήλωσε χθες ότι ως κομπάρσοι θα προσληφθούν πολλοί Ρόδιοι πολίται και προσέθεσεν ότι εις το τέλος της ταινίας προβλέπεται παρέλασις των τμημάτων πιθανόν δε να μετάσχη ολόκληρος ο πληθυσμός της πόλεως.

Εν τω μεταξύ από χθες υπό συνεργείων Άγγλων τεχνικών ήρχισεν η εγκατάστασις οικιών πλησίον της πύλης Αικατερίνης.

700 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΔΙΑ ΤΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗΝ

Την προσεχή Κυριακήν καταπλέει εις τα ροδιακά ύδατα το υπερωκεάνειον «Ολυμπία» με 700 Ελληνοαμερικανούς «Κροίσους», οι οποίοι θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Εν σχέσει προς την άφιξιν του «Ολυμπία» και την υποδοχήν των επιβατών ο Οργανισμός Τουρισμού επεκοινώνησε μετά του Δημαρχούντος κ. Παυλίδη, εγένοντο δε συνεννοήσεις δια την δημιουργίαν καταλλήλου ατμοσφαίρας προς χάριν των ομογενών.

Ο Δημαρχών ανεκοίνωσεν ότι κατηρτίσθη χθες το πρόγραμμα υποδοχής των Ελληνοαμερικανών το οποίον περιλαμβάνει προσφοράν ανθοδεσμών, ανάκρουσιν εμβατηρίων υπό της φιλαρμονικής κατά τη διάρκειαν της αποβιβάσεως των επισκεπτών, προσφώνησιν εκ μέρους εκπροσώπου του Δήμου και παρουσίασιν Δωδεκανησιακών χορών υπό του μπαλέτου του Καλλιτεχνικού Οργανισμού κατά τη διάρκειαν ειδικής τελετής εις την προ του Δημαρχείου πλατείαν.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο κ. ΓΑΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ
Αφίκετο εις Ρόδον ο εκ των υπευθύνων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων κ. Γαργαλλίδης, προς επιθεώρησιν του ενταύθα τμήματος Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως θηλέων.

Καθ’ υπαρχούσας πληροφορίας, η άφιξις του κ. Γαργαλλίδη δεν είναι άσχετος προς το δημιουργηθέν ζήτημα εις την ΣΤΕΡ Ρόδου, εγνώσθη δε ότι μαθήτριαι της Σχολής εξητάσθησαν επί του τμήματως των καταγγελιών.