Ανέγερση 75 νέων οικιών στον Άγιο Δημήτριο Ρόδου για να στεγαστούν οι παραπηγματούχοι

Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ 75 ΝΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

Ο κ. ΨΑΡΡΕΑΣ ΘΑ ΘΕΣΗ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙΘΟΝ

Ως ανεκοινώθη υπό ειδικών μηχανικών ήρχισεν η ρυμοτόμησις και κτηματογράφησις της περιοχής του Αγίου Δημητρίου όπου θα ανεγερθούν αι οικίαι εις τας οποίας θα στεγασθούν οι παραπηγματούχοι.

Κατά σχετικάς πληροφορίας η ανέγερσις των εν λόγω οικιών, αι οποίαι ως γνωστόν θα είναι 75, θα αρχίση μετά ένα μήνα προς τούτο δε θα αφιχθή εις Ρόδον ο Υφυπουργός Προνοίας κ. Ψαρρέας προκειμένου να θέση τον θεμέλιον λίθον.

ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ “ΝΑΒΑΡΟΝΕ”
Προχθές την 6ην απογευματινήν επραγματοποιήθη σύσκεψις εις την οποίαν μετέσχον ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Τάγαρης, είς εκ των Διευθυντών της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Εταιρείας «Κολούμπια» και ο Επίλαρχος κ. Λαζαρίδης.

Κατ’ αυτήν εξητάσθησαν διάφορα θέματα σχετικώς με το γύρισμα της ταινίας τα «Κανόνια του Ναβαρόνε». Ειδικώς εμελετήθη το θέμα της διαθέσεως του στρατού και των Χωροφυλάκων δια το γύρισμα των πολεμικών σκηνών, καθώς επίσης εμελετήθησαν αι περιοχαί εις τας οποίας θα εγκατασταθούν αι πυροβολαρχίαι και θα χρησιμοποιηθούν τα άρματα μάχης.

Ως ανεκοινώθη υπό της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δωδεκανήσου μελετάται το ζήτημα του ομαλούς γυρίσματος των σκηνών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζονται οι τεχνικοί της ταινίας υπό του λαού. Ως εγνώσθη θα διατεθή ισχυράς δύναμις Χωροφυλάκων δια την τήρησιν της τάξεως.

ΑΠΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χθες ανεχώρησεν εξ Αθηνών εις Κωνσταντινούπολιν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων κατόπιν προσκλήσεως της Α.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Αθηναγόρα.

Κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Κωνσταντινούπολιν ο Μητροπολίτης Ρόδου θα εξετάση μετά των αρμοδίων του Πατριαρχείου διάφορα θέματα σχετικώς με την διεξαγωγήν εις Ρόδον του Πανορθοδόξου Συνεδρίου το οποίον θα λάβη χώραν τον προσεχή Ιούλιον.

Επίσης θα μελετήση διάφορα εκκρεμή ζητήματα της Επαρχίας.

Η Α.Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΦΙΚΝΟΥΜΕΝΗ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ Ι. ΝΑΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Ως ανεκοίνωσεν ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κατοίκων Ενοριών Κάστρου κ. Σαβ. Μαμαλίγκας, η Α.Μ. η Βασίλισσα επέδειξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια την ρύθμισιν του ζητήματος των ιερών ναών της Περιφερείας του Κάστρου. Ούτως ο κ. Μαμαλίγκας εγένετο δεκτός υπό της Κας Καρόγλου, η οποία αφού ήκουσε μετά προσοχής τα του θέματος διεβεβαίωσεν ότι θα τύχη τούτο ιδιαιτέρας προσοχής και θα εξετασθή επιτοπίως υπό της Α.Μ. της Βασιλίσσης η οποία θα αφιχθή εις Ρόδον.

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ
Επερατώθησαν αι εργασίαι φωτεινής σημάνσεως εμποδίων και αι τοιαύται διαμορφώσεως και επεκτάσεως του κεντρικού κτιρίου του αερολιμένος Ρόδου επίσης δε έληξε και το πρώτον μέρος των εργασιών κατεδαφίσεως. Αι εν λόγω πληροφορίαι περιλαμβάνονται εις επίσημον έκθεσιν υποβληθείσαν προς το Υπουργείον Δημοσίων Έργων.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΟΥΝΤΑΙ ΔΙ’ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΝΕΑΝΙΔΑΣ
Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου εγένοντο συνεννοήσεις δια την οργάνωσιν νυκτερινών μαθημάτων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού μεταξύ των αγροτοπαίδων και αγροτονεανίδων.
Τα μαθήματα θα παρέχωνται εις τα σχολεία των διαφόρων χωρίων υπό των διδασκάλων, τοιουτοτρόπως δε επιδιώκεται όπως μη παρακωλύεται η μόρφωσις των νέων της υπαίθρου εκ των εργασιών των εις τα κτήματα.