Από το 1961 μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές στα Δωδεκάνησα κατά 1/4

ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΖΗΤΕΙ Η Ε.Κ.Ε.Κ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ

Δι’ επιστολής του ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κατοίκων Εφοριών Κάστρου κ. Σαβ. Μαμαλίγκας αναφέρει ότι εξ αφορμής της Ιστορικής πράξεως της Κυβερνήσεως διά την στέγασιν 3.500 οικογενειών των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, το Διοικητικόν Συμβούλιον της υπ’ αυτόν Ενώσεως συνήλθεν εκτάκτως και απεφάσισε να σταλή έγγραφον προς τον κ. Πρωθυπουργόν, προς τον σκοπόν όπως εξετάση και συμπεριλάβη κατ’ εξαίρεσιν την Ρόδον εις το πρόγραμμα αυτό.

Τονίζεται σχετικώς ότι οι κάτοικοι του Κάστρου της Ρόδου, παραμένουν εισέτι ένα πρόβλημα. Τέλος ο κ. Μαμαλίγκας τονίζει: “Δεν αμφιβάλομεν ότι ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως όστις διακρίνεται διά το ιδιαίτερον ενδιαφέρον του προς την Δωδεκάνησον, θα εξετάση το θέμα στεγάσεως των κατοίκων του Κάστρου δίδοντας ταυτοχρόνως και ένα ηθικόν ράπισμα εις τας αγόνους φωνασκίας των παραγόντων της ανωμαλίας. 

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ  ΕΝ ΔΩΔ/ΣΩ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΣΥΓΚΑΛΕΙ  ΤΟ Ε.Β.Ε.Δ.
Κατατέθη χθες εις την Βουλήν νομοσχέδιον διά την περιστολήν της φοροδιαφυγής. Μεταξύ άλλων εις την παράγραφον 2 του άρθρου 79 του Ν. Διατ/τος 3323/55 (Ενιαίου Φόρου) προστίθεται 2ον εδάφιον έχον ούτω:

“Η μείωσιν των συντελεστών εις το ήμισυ εφαρμόζεται μόνον προκειμένου περί εισοδήματος προκύπτοντος εν Δωδ/σω υπέρ προσώπων διά την φορολογίαν των οποίων αρμόδιοι είναι οι οικονομικοί έφοροι Δωδ/σου. 

Εάν το εισόδημα προκύπτει εν μέρει εν Δωδ/σω και εν μέρει εκτός αυτής διαφόρας, ο επιμεριστικώς αναλογών εις το εισόδημα αυτό προκύπτον εν Δωδ/σω μειούται εις το ήμισυ.

β) Από του οικονομικού έτους 1961 η υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν.Δ. 3323/55 ως και υπό της παραγρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3812 του 58 προβλεπομένη μείωσις των φορολογικών συντελεστών ορίζεται εις το 1/4”. 

Εν τω μεταξύ το ΕΒΕΔ συγκαλεί κοινήν σύσκεψιν του Εμπορικού Συλλόγου, των Επαγγελματοβιοτεχνών και άλλων προς εξέτασιν του θέματος. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΙΕΡΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, 20. Αύριον την πρωίαν ο ευρισκόμενος ενταύθα Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Πατριαρχικόν Ναόν.  Μετά το πέρας αυτής ο κ. Σπυρίδων θα ομιλήση προς το εκκλησίασμα. 

Εν τω μεταξύ σήμερον την πρωίαν ο Μητροπολίτης Ρόδου εγένετο δεκτός εις ακρόασιν υπό του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθηναγόρα.

Κατ’ αυτήν εξετάσθησαν διάφοραι λεπτομέρειαι σχετικώς με την διοργάνωσιν εις Ρόδον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας την προσεχή Πέμπτην. 

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΑΙ  ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων των νήσων Καρπάθου-Κάσου δι’ εγγράφου των προς τον Μητροπολίτην κ. Απόστολον παρακαλούν  τούτον όπως συνεχίση τας ενεργείας του διά την κατασκευήν αεροδρομίου, εις Κάρπαθον και διά την τηλεφωνικήν σύνδεσιν των εν λόγω νήσων μετά της λοιπής χώρας.