Ομάδα εργασίας  για τα Aνοικτά Kέντρα Εμπορίου στη Ρόδο

Ομάδα εργασίας για την κατάρτιση αρχιτεκτονικής πρότασης Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου και Λαϊκής Αγοράς, συγκροτήθηκε με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη.

Στην απόφασή του ο κ. Καμπουράκης αναφέρει τα εξής:

«Αποφασίζουμε
1. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση αρχιτεκτονικής πρότασης για τη δημιουργία των Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου και την αναβάθμιση της Λαϊκής Αγοράς της πόλης της Ρόδου.

2. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
I. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση με βάση και τη βέλτιστη χρηστικότητα των υπαίθριων χώρων που προορίζονται για τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου.

II. Η αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση και αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς της πόλης της Ρόδου.

III. Η παράδοση των προτάσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Δήμο.

IV. Η συνεργασία με το Δήμαρχο για την πρόοδο της αποστολής τους.

3. Η Ομάδα Εργασία αποτελείται από τους:
• κ. Γεώργιο Χατζάκη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, προϊστάμενο Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου, ως Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας.

• κα Βάνα Παρπέρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός (ιδιώτη), με σημαντικές διακρίσεις στον κλάδο της.

•  κα Θαρρενή Κορφιά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομικών Εφαρμογών).

4. Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης.

5.    Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτής.

6. Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της Ομάδας Εργασίας παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία για την αποτελεσματική του εκτέλεση της αποστολής της.

7. Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας δεν επιβαρύνει καθοιονδήποτε τρόπο τον Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. Οι υπάλληλοι-μέλη της Ομάδας, θα απασχολούνται για τους σκοπούς της παραπάνω ομάδας εργασίας, στο πλαίσιο των υπαλληλικών τους καθηκόντων και παράλληλα με τις έως σήμερα εν ισχύ υπαλληλικές τους υποχρεώσεις, εντός του ισχύοντος ωραρίου τους, χωρίς να δικαιούνται επί πλέον αμοιβή. όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν μπορούν να εγείρουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης ή αμοιβής

8. Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας δεν δεσμεύουν τον Δήμο στις επιλογές του.

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης»