Δύο ειδικούς συμβούλους θα προσλάβει ο δήμαρχος Ρόδου

Δύο ειδικούς συμβούλους, πρόκειται να προσλάβει ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Οι θέσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Ο ένας ειδικός σύμβουλος πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στις τεχνολογίες γραφικών τεχνών, σχεδιαστικής ή και γραφιστικής.

Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα διαδικασιών σχεδιασμού διοίκησης, επιμέλειας και διαχείρισης έργων γραφικών τεχνών και εν γένει κάθε είδους εκδόσεων, εκτυπώσεων, εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων στην οπτική επικοινωνία του Δήμου, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος ειδικός Σύμβουλος ενδέχεται να συμπίπτουν με καθήκοντα άλλων ειδικών συμβούλων ή συνεργατών ή υπαλλήλων, εφόσον δεν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου απαγόρευση.

• Η δεύτερη θέση ειδικού συμβούλου αφορά πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη δημόσια διοίκηση ή στις πολιτικές επιστήμες.

Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα στην κατάρτιση εκθέσεων, απολογισμών και μεγάλων εγγράφων που περιέχουν πίνακες, διαγράμματα και εικονοποίηση τόσο ενδοϋπηρεσιακά όσο και στην εξωτερική επικοινωνία, με χρήση προγραμμάτων Η/Υ επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και βάσεων δεδομένων, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.