80.000 φυτά φράουλας θα φυτευτούν στα Δωδεκάνησα

Ο ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ Νο2 ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ - ΕΦΘΑΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΣΩΣΙΑΙ

Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον οι σωσίαι των πρωταγωνιστών της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε». Ούτοι είναι οι Ζακ Ντέφνι δια τον Γκρέγκορυ Πεκ, ο Ζακ Ίστεν δια τον Άντονυ Κουήν, ο Τζιν Λοτζ δια τον Ντέηβιντ Νίβεν και η κ. Σωτήρχου δια την Ειρήνη Παππά.

Εξ άλλου προχθές αφίκοντο εις Ρόδον 45 Άγγλοι τεχνικοί οι οποίοι θα εργασθούν δια την φιλοτέχνησιν των διαφόρων σκηνικών.

Εν των μεταξύ σήμερον αποπλέει εκ Πειραιώς το αρματαγωγόν «Ανδρίας» το οποίον θα μεταφέρη εις Ρόδον διάφορα άρματα μάχης, πυροβολαρχίας κ.λπ. καθώς επίσης και δύναμιν 150 ανδρών του Ελληνικού Στρατού.

Τέλος χθες συνεργείον της «Κολούμπια» εγύρισε διαφόρους σκηνάς εις την Πλατείαν Ωρολογίου.
Σημειωτέον ότι πολλοί Ρόδιοι θαυμασταί του Γκρέγκορυ Πεκ συνεκινήθησαν χθες το απόγευμα όταν είδον το ινδαλμά των αλλά τελικώς εξέσπων εις γέλωτα δια το πάθημά των, όταν επληροφορούντο ότι επρόκειτο περί του σωσίου του διάσημου ηθοποιού.

ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ΘΑ ΦΥΤΕΥΘΟΥΝ 80.000 ΦΥΤΑ

Εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας ανεκοίνωσεν ότι εντός των ημερών αρχίζει εξόρμησις δια την δοκιμαστικήν καλλιέργειαν φράουλας εις Δωδεκάνησον, εκ των αποτελεσμάτων της οποίας θα εξαρτηθή εάν θα επεκταθή αύτη. Ήδη παρελήφθησαν 5.000 φυτά φράλουας, τα οποία θα διανεμηθούν εις τους παραγωγούς δωρεάν, εφ’ όσον δε η δοκιμή επιτύχη αι γεωργικαί υπηρεσίαι έχουν προγραμματίσει την διανομήν 80.000 φυτών κατά το προσεχές φθινόπωρον. Ο ίδιος εκπρόσωπος εδήλωσεν ότι αναμένονται ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η ΡΟΔΟΣ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΟΥ «ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ» ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΟΤ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών υπό του Ελληνοαμερικανού παραγωγού κ. Δ. Μπουρλά και του Οπερατέρ κ. Β. Μάρου ήρχισε το γύρισμα διαφημιστικής ταινίας με θέμα τους αρχαιολογικούς χώρους της Χώρας μεταξύ των οποίων και της Ρόδου. Την εν λόγω ταινίαν θα εκμεταλλευθή ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η «ΕΒΔΟΜΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ»
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δωδεκανήσου από της προσεχούς Δευτέρας θα αρχίση η «Εβδομάς καθαριότητος» η οποία θα ληξη την 6ην Μαρτίου.

Η εν λόγω εβδομάς προβλέπει την καθαριότητα και άμεμπτον εμφάνισιν των δημοσίων κήπων, πλατειών, πεζοδρομίων, προαυλίων σταθμών αυτοκινήτων, οικιών και κοινοχρήστων χώρων και την συμφώνως προς τον Υγειονομικόν Κανονισμόν συντήρησιν των τροφίμων, την άκραν καθαριότητα των πάσης φύσεως καταστημάτων τροφίμων εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, ξενοδοχείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, αρτοποιείων, οπωροπωλείων κ.λπ.

Την ευπρεπή εμφάνισιν των προθηκών καταστημάτων, του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των δημοσίων κέντρων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων και των ασκούντων υπαιθρίως το επάγγελμά των και τέλος την άψογον εμφάνισιν και συμπεριφοράν του υπαλληλικού προσωπικού των πάσης φύσεως δημοσίων κέντρων και καταστημάτων.

Η ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Νέας Υόρκης η Παρροδιακή Ομοσπονδία Αμερικής απεφάσισε να μετάσχη του ιδρυθέντος την 31ην Ιανουαρίου Αμερικανοελληνικού Κογκρέσσου, εις το οποίον μετέχουν και άπασαι αι λοιπαί Ελληνοαμερικανικαί οργανώσεις. Το εν λόγω Κογκρέσσον, του οποίου Επίτιμος Ομοσπονδιακός Πρόεδρος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ιάκωβος, εκφράζει τας απόψεις 2 εκατομμυρίων Ελλήνων των Ηνωμένων Πολιτειών και θα επιδιώξη την πρόοδον των ομογενών.