Πάνω από 10.000 Ροδίτες εκδομείς σε εξοχές για την Καθαρά Δευτέρα 1960

KATA TO ΕΘΙΜΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000 ΡΟΔΙΩΝ ΕΞΗΛΘΟΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΞΟΧΑΣ

Επιτυχείς αι εκδρομαί της Περιηγητικής και του ΦΟΡ-Εξήλθον μάζαι προς μακρυνά σημεία
Μεγάλοι όμιλοι κατοίκων της Ρόδου, όλοι σχεδόν, εξεχύθησαν προχθές επ’ ευκαιρία της Καθαράς Δευτέρας εις διαφόρους εξοχικάς τοποθεσίας ακολουθούντες οπωσδήποτε το παλαιόν έθιμον της εξόδου εις την ύπαιθρον. Ιδιαιτέρως εντυπωσιακαί εις αιρθμόν ήσαν αι συμμετοχαί εκδρομέων εις τας οργανωθείσας εξορμήσεις υπό του Τμήματος Ρόδου της Περιηγητικής Λέσχης εις Χαράκι Μαλώνας και υπό του Φυσιολατρικού Ομίλου εις Λίνδον, ενώ μικρότεραι ομάδες αλλά και αι περισσότεραι, επεσκέφθησαν τας εξοχάς του Ροδινιού, της Καλλιθέας, του Αρχαίου Σταδίου, του Καρακόνερου, του Μόντε Σμιθ και της περιοχής «Τρεις».

Η φύσις της Ρόδου, κατά την ημέραν αυτήν, παραμονήν της πρώτης της Ανοίξεως, είχε προετοιμάσει την διακόσμησιν των παντού δε εφαίνοντο ανθισμένες αμυγδαλιές και οι πράσινοι τάπητες εποικίλοντο από κυκλάμινα, ανεμώνες και χαμομήλια.

Εξαιρετικόν τόνον χαράς προσέδιδον εις τα διάφορα σημεία των εξοχών αι εμφανίσεις ατόμων μεταμφιεσμένων και φερόντων πρωτοτύπους όσον και περιέργους αμφιέσεις, γενικώς δε επεκράτησεν ατμόσφαιρα κεφιού και ξενοιασιάς, όπως άλλωστε υπαγορεύει η πιστή τήρησις του εθίμου, το οποίον οι Ρόδιοι ακολουθούν με πεποίθησιν ότι εκτελείται ούτω το καθήκον προς την παράδοσιν.

Πρέπει να αναφερθή επίσης ότι άνω των 10.000 ατόμων εξήλθον εις την ύπαιθρον, ενώ χάρις εις τα μέτρα που είχε λάβει η αστυνομία τροχαίας εκινήθησαν ομαλώς τα περισσότερα εκ των 1000 περίπου αυτοκινήτων που μετέσχον της εξορμήσεως. Γενικώς η ατμόσφαιρα, η κίνησις, αι εκπλήξεις, η φύσις του τόπου μας και η ψυχική διάθεσις των Ροδίων, εδημιούργησαν μίαν εορτήν της ξενοιασιάς, η οποία ήτο καλυτέρα της περισυνής - παρετηρήθη δε λόγω της λιακάδας, το φαινόμενον της εξόδου μεγάλων μαζών λαού προς μακρυνά σημεία.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΡΑΦΗΣ ΣΤΟΛΩΝ
ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣΕΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Αφίκοντο προχθές εις Ρόδον Γερμανοί ανώτεροι υπάλληλοι προς εξέτασιν των δυνατοτήτων ραφής ενταύθα αριθμού στολών του Γερμανικού Στρατού, συμφώνως προς σχετικάς συμφωνίας. Οι εν λόγω υπάλληλοι ήλθον εις επαφήν με τας τοπικάς αρχάς και με παράγοντας της πόλεως και συνέλλεξαν πληροφορίας εν σχέσει προς το θέμα, τελικαί όμως αποφάσεις δεν ελήφθησαν. Προς τιμήν των αφιχθέντων Γερμανών εδόθησε προχθές δεξίωσις εις τη Νομαρχιακήν έπαυλιν.

Ο κ. ΦΟΡΜΑΝ ΠΑΡΕΧΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο σκηνοθέτης της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» κ. Καρ Φόρμαν παρεχώρησε εις το Λύκειον Ελληνίδων την εκμετάλλευσιν ταινίας του η οποία θα γυρισθή κατά το τρίτον δεκαήμερον τρεχόντος μηνός εις Αθήνας και Θεσσαλονίκην.
Εξ άλλου το παρελθόν Σάββατον έφθασεν εις Αθήνας μετά της συζύγου του ο Άγγλος ηθοποιός Άντονυ Κουέηλ εκ των πρωγωνιστών της ταινίας της «Κανόνια του Ναβαρόνε».

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛ/ΡΟΝ “ΦΡΑΓΚΛ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ” ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Το προσεχές Σάββατον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον «Φραγκλίνος Ρούσβελτ» συνοδεύομενον υπό 2 αντιτορπιλλικών. Το «Ρούσβελτ» θα παραμείνη ενταύθα επί ολίγας ημέρας, αργότερον δε εντός του μηνός θα καταπλεύσουν η αρχηγία του 6 στόλου «Ντεμόινς» και άλλα Αμερικανικά πολεμικά.