«Γυρίσματα» στην Ροδιακή ύπαιθρο για τα «Κανόνια του Ναβαρόνε»

ΑΝΑ ΤΗΝ ΡΟΔΙΑΚΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ “ΓΥΡΙΣΜΑ” ΤΟΥ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ”

Επιθέσεις τανκς-Κινήσεις Γερμανών-Πανηγύρι εις Κρεμαστήν-50 δρχ. κάθε πέρασμα κ.λπ.

Ως ανεκοινώθη υπό ειδικών συνεργείων της “Κολούμπια” συνεχίζεται με γοργόν ρυθμόν το γύρισμα δευτερευούσης φύσεως σκηνών διά την ταινίαν τα “Κανόνια του Ναβαρόνε”. Εις τας εν λόγω σκηνάς χρησιμοποιούνται και χωρικοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά οι οποίοι πληρώνονται αδρά για την απασχόλησίν των.

Συγκεκριμένως εις το γύρισμα δύο σκηνών εις την κοινότητα Κρεμαστής εχρησιμοποιήθησαν πεντήκοντα και πλέον κάτοικοι της εν λόγω κοινότητος.

Η μία σκηνή περιελάμβανε την κίνησιν εις την κεντρικήν πλατείαν, κάθε δε πέρασμα εκ του φακού αντιστοιχούσε προς 50 δρχ.

Η δευτέρα σκηνή περιελάμβανε την κίνησιν ενός καφενείου της κοινότητος εις το οποίον έπαιζε ορχήστρα με τοπικάς ενδυμασίας.

Εξ άλλου την παρελθούσαν Δευτέραν ελήφθησαν εις “φάρμα” της περιοχής “Τρεις” τρεις σκηναί.

Η μία περιελάμβανε ολόκληρον το τοπείον, η δευτέρα την διέλευσιν εκ της οδού των “τανκς” εις διαφόρους σχηματισμούς και η τρίτη εν “μάγκανο” το οποίον έσυρε μια αγελάς.

Την παρελθούσαν Τρίτην ελήφθη σκηνή εις περιοχήν μεταξύ Τσαμπίκας και Αρχαγγέλου κατά την οποίαν Γερμανοί στρατιώται κρυπτόμενοι εντός θάμνων επραγματοποίουν διαφόρους εξόδους προς φύλαξιν.

Επίσης ελήφθη σκηνή έξωθι της κοινότητος Λίνδου κατά την οποίαν Γερμανοί στρατιώται ευρισκόμενοι όπισθεν γκρεμισμένου κτιρίου επραγματοποίουν εξόδους και ταχυτάτας επιβιβάσεις επί αυτοκινήτων τα οποία ευρίσκοντο εσταθμευμένα πλησίον δύο Γερμανικών φυλακίων.

Χθες ελήφθη σκηνή εις οδόν της Κοινότητος Λίνδου κατά την οποίαν διήρχοντο εις φάσεις πολέμου άρματα μάχης.

Εν τω μεταξύ έτερον συνεργείον προέβη χθες εις αναγνώρισιν ωρισμένων περιοχών της κοινότητος Αρχαγγέλου.

Την λήψιν των εν λόγω σκηνών παρηκολούθησε πλήθος κόσμου το οποίον τοποθετείται υπό την επίβλεψιν αστυνομικών οργάνων εις διαφόρους θέσεις ούτως ώστε να μην παρεμποδίζει την ομαλήν λήψιν αυτών.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΕΝ
Το απόγευμα χθες η ομάς ψυχαγωγίας της ΧΕΝ Ρόδου επεσκέφθη το Γηροκομείον Κολυμπίων όπου παρουσίασε το πρόγραμμά της και διένειμε γλυκίσματα εις τους τροφίμους. Εν τω μεταξύ, κατόπιν παρομοίας επισκέψεως εις το Σανατόριον Δωδεκανήσου, η Διεύθυνσις αυτού απηύθυνε προς την ΧΕΝ ευχαριστήριον επιστολήν εκ μέρους όλων των ασθενών, οι οποίοι έμειναν -ως τονίζονται- ενθουσιασμένοι.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ως ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δωδεκανήσου η “εβδομάς καθαριότητας”  εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας, κατ’ αυτήν δε άπαντες οι κάτοικοι του Νομού επειθάρχησαν εις τας υποδείξεις της Χωροφυλακής και ούτω ουδεμία παράβασις ή σύστασις εγένετο.