Έγκριση του υπουργείου Πoλιτισμού για διάνοιξη της οδού Καμείρου

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη για την προσωρινή τμηματική διάνοιξη της οδού Καμείρου (από την οδό Ναυπλίου έως την οδό Πατρών) με διατήρηση αρχαίων σε κατάχωση εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

Στη σχετική απόφαση, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη μελέτη προσωρινής τμηματικής διάνοιξης – πρόσβασης τμήματος της οδού Καμείρου στην πόλη της Ρόδου (από την οδό Ναυπλίου έως την οδό Πατρών), εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλεως Ρόδου, με διατήρηση αρχαίων σε κατάχωση, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τους παρακάτω όρους:
1) Θα καθαιρεθεί το βραχώδες έξαρμα στο νοτιοδυτικό τμήμα του ανασκαφέντος χώρου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ως τμήμα της σύγχρονης οικίας που κατεδαφίστηκε.

2) Οι δύο υπόγειοι ταφικοί θάλαμοι να πληρωθούν με άμμο λατομείου συμπυκνωμένη κατά στρώσεις.
3) Θα τροποποιηθεί ο τρόπος κατάχωσης των προς διατήρηση αρχαίων ως εξής: Όλες οι αρχαιότητες να καλυφθούν αρχικά με γεωύφασμα και κατόπιν με άμμο λατομείου πάχους 00,10 μ. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί υλικό τύπου 3Α πάχους 0,30 μ. και, όπου χρειάζεται, να συμπληρωθεί με τα υλικά πλήρωσης που προβλέπονται για την ασφαλή κατασκευή του οδοστρώματος.

4) Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την παρουσία και καθοδήγηση εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση.
5) Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν άμεσα για τη διεξαγωγή συμπληρωματικής ανασκαφής, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον κύριο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002).
6) Θα υποβληθούν η οριστική μελέτη του έργου της διάνοιξης του τμήματος της οδού Καμείρου
Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, και δεν αντικαθιστά τυχόν απαραίτητη άδεια άλλης αρμόδιας Αρχής».