Έρχεται το e-ΤΑΠ, αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης

Το e-ΤΑΠ, με ένα... κλικ, θα ταυτοποιεί το αποτύπωμα και την ταυτότητα του πολίτη που ελέγχεται. Το νέο αυτόματο σύστημα που απέκτησε η ΕΛ.ΑΣ., θα δίνει την δυνατότητα άμεσης δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης ταυτότητας. Πρόκειται για το Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ), πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα εγκατασταθεί σε 198 περιφερειακά σημεία εισόδου/εξόδου-διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Το συγκεκριμένο σύστημα, επιταχύνει τις διαδικασίες δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης, την ταυτοποίηση του ατόμου, την δακτυλοσκοπική έρευνα εγκληματιών, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Παράλληλαβελτιώνει τις εγκληματολογικές εφαρμογές στο πλαίσιο της δραστηριότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τους συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα θα διασυνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πολίτη «Police on line», με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων, είτε εσωτερικού, είτε εξωτερικού, όπως της INTERPOL, του EURODAC, τα Κεντρικά Συστήματα-Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., το SIRENE (SIRPIT) και της EUROPOL.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 19 μήνες και το συμβατικό τίμημα σε 6.848.506  ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Το έργο ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού που διενήργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική εταιρία SPACE HELLAS.

Πηγή: http://www.thetoc.gr/