Εντός δεκαημέρου θα αρχίσουν οι εργασίες για την σήμναση του αεροδρομίου Μαριτσών

Ο “ΠΡΩΤΕΥΣ” ΑΠΕΡΙΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΥ “ΔΙΓΕΝΗ”

Το ισχυρόν συγκρότημα επέτυχε νίκην με 3-2

Προχθές διεξήχθη εις Απέρι Καρπάθου, παρουσία του Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδη και 1000 περίπου φιλάθλων αγών ποδοσφαίρου μεταξύ Διγενή Κοσκινού και Πρωτέως Απερίου Καρπάθου.

Ο αγών, όστις διεξήχθη με διαιτητήν τον κ. Θ. Καραζόπουλον, έληξεν με αποτέλεσμα 3-2 υπέρ του Πρωτέως.

Η σύνθεσις των ομάδων είχεν ως εξής:
ΠΡΩΤΕΥΣ: Η. Ζερβουδάκης, Γ.  Παχούντης, Ν. Χατζηαντωνίου, Μ. Παραγυιός, Δ. Μαραγκός, Ε. Μηχαηλίδης, Ε. Καπετανάκης, Δικόπουλος, Φ. Χιωτάκης, Καραγεωργίου, Μωραήτης και Α. Χαλκιάς.
ΔΙΓΕΝΗΣ: Τ. Μαχραμάς, Δ, Γ. Μαχραμάς, Δ. Ν. Μαχραμάς, Παρπέρης, Ζωϊδης, Παπαγαπητός, Καραμαρίτης, Χωματιανός, Κέντρος, Μανωλάς, Κουλούρας, Παπαϊγνατίου, Κατεβενάκης και Ορφανός.
Υπό του Διγενή προσεφέρθη ως αναμνηστικόν ένα κύπελλον, ο δε Πρωτεύς προσέφερε λάβαρον.

Το εσπέρας παρετέθη δείπνον προς όλους τους αθλητάς, επηκολούθησε δε χορός.
Οι αθληταί - εκδρομείς του Διγενή επέστρεψαν εις Ρόδον χθες.

ΕΝΤΟΣ 10ΗΜΕΡΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΡΟΔΟΥ

Υπό του Υπουργείου Δημοσίων Εργων και Συγκοινωνιών ενεκρίθησαν τα πρακτικά της δημοπρασίας δια την κατασκευήν, της φωτεινής σημάνσεως εις το Αεροδρόμιον Μαριτσών Ρόδου.  Μειοδότης ανεδείχθη ο κ. Κ. Χαραλάμπους, δεχθείς τηνα νάληψιν του έργου αντί 433.790 δρχ.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, εντός του προσεχούς 10ημέρου θα αρχίσουν αι εργασίαι εις το αεροδρόμιον.

ΠΕΝΙΧΡΑ Η ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΩ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΙΘΗΣ ΚΑΛΗ

Κατά πληροφορίας εκ Κω, η παραγωγή κριθής εφέτος εις την νήσον θεωρείται ικανοποιητική.  Αντιθέτως, πενιχροτάτη ήτο η σιτοπαραγωγή της Κω, εν σχέσει προς την παραγωγήν παρελθόντων ετών. Ως αναφέρεται η σημειωθείσα κάμψις οφείλεται εις τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ως πληροφορούμεθα παρεσχέθη η διευκρίνισις ότι εις την προχθεσινήν δεξίωσιν του κυβερνήτου του Κούριερ προς τιμήν των αξιωματικών, των ναυλοχούντων εις Ρόδον αμερικανικών σκαφών, δεν παρέστη ο αναπληρωτής του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής αντισυνταγματάρχης Μπαγλανέας.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΣΧΟΛΗΘΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜ/ΛΙΟΝ

Χθες την μεσημβρίαν συνήλθε το Τεχνικόν Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον  και συνεζήτησε επί διαφόρων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:
α) Επισκευή των κρηπιδωμάτων του λιμένος Καλύμνου, β) Παραλαβή 4 βοηθητικών κτιρίων των ξενοδοχείων του Προφήτη Ηλία, γ) προϋπολογισμός δαπάνης δια την εκτέλεσιν απολογιστικώς των εργασιών του Λιμεναρχείου Καλύμνου, δ) μελέτη ανεγέρσεως 3ταξίου Σχολείου εις Αντιμάχειαν Κω, ε) μελέτη επισκευής και διαρρυθμίσεως των δωματείων του Ταχυδρομείου Κω.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ ΕΙΣ ΧΑΛΚΗΝ ΑΠΟ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
ΧΑΛΚΗ (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Ενθουσιασμός εκυριάρχησε την πρωίαν της Τρίτης εις Χάλκην, ότε οι κάτοικοι της νήσου επληροφορήθησαν εκ των ραδιοφωνικών εκπομπών, τας πρώτας επιθέσεις της ΕΟΚΑ μετά την εκεχειρίαν.  Εσημειώθησαν συγκινητικαί σκηναί, κατά τας οποίας γέροντες ενηγκαλίζοντο και συνέχαιρον αλλήλους, ενώ οι νεαροί εζητωκραύγαζον. Σημειωτέον, ότι πλείστοι των Χαλκητών, ανέμεναν εναγωνίως πλησίον των ραδιοφώνων της πρώτας ειδήσεις μετά το μεσονύκτιον της Δευτέρας.

ΕΚΟΜΙΣΘΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Ελπίς| εκομίσθησαν εκ Κω 10 τόννοι πορσελάνης.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το ατμόπλοιον Αιγαίον, κατευθυνόμενον εις Αλεξάνδρειαν, οπόθεν θα επανέλθη την Δευτέραν.

ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΤΗΝ 5ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ως εγνώσθη, τα ναυλοχούντα εις Ρόδον 4 αμερικανικά σκάφη θα αναχωρήσουν την 5ην Σεπτεμβρίου.

ΑΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν επραγματοποιήθησαν επανειλημμέναι επιδεικτικαί πτήσεις ελικοπτέρων των ναυλοχούντων, εις τα ροδιακά ύδατα αμερικανικών σκαφών, υπεράνω της πόλεως.