Τραυματίστηκε 11χρονο παιδί στο πρόσωπο

ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΔΥΤΗΣ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΗΜΙΠΑΡΑΛΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Αργά τη νύκτα της χθες μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ο δύτης Δημήτριος Γιαννακούρης ετών 51 εκ Καλύμνου, ο οποίος εργαζόμενος επί σπογκαλιευτικού προσεβλήθη υπό της νόσου των δυτών και υπέστη παράλυσιν αμφοτέρων των κάτω άκρων.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ 11ΕΤΗΣ ΠΑΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
Προχθές την νύκτα, καθ’ ον χρόνον λεωφορείον του ΡΟΔΑ είχε σταθμεύση εις την πλατείαν Αγίου Νικολάου, ο 11ετής Μιχαήλ Ποντίκας, επιβαίνων ποδηλάτου, εκτύπησεν επ’ αυτού, με αποτέλεσμα να υποστή ελαφρά τραύματα εις την κεφαλήν και το πρόσωπον.

Ο Ποντίκας ματεφέρθη εις το Νοσοκομείον, μετά δε την ραφήν, του τραύματός του εξήλθε και μετέβη εις την οικίαν του.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ο αφιχθείς προχθές γεωλόγος του Υπουργείου Γεωργίας κ. Ψαριανός, είχε την πρωΐαν χθες μακράν συνεργασίαν μετά του κ. Νομάρχου.

Εν συνεχεία δια διαταγής του κ.Νομάρχου προς τον ανωτέρω γεωλόγον, ενετάλη ούτος, όπως εκτός της γεωλογικής εξετάσεως της κοινότητος Πλατάνια και της περιοχής “Πευκιά” Λίνδου προβλή εις γεωλογικήν εξέτασιν των περιοχών των κοινοτήτων Απολλώνων, Κοσκινού, Βατίου, Ιστρίου, Ασκληπειού, Μονολίθου και Μαλώνας.

Χθες ο κ. Ψαριανός μετέβη εις Μαλώνα προς μελέτην του ζητήματος αξιοποιήσεως του κάμπου αυτής.

ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Υπό του  κ. Νομάρχου διετάχθησαν οι μηχανικοί της ΤΥΔΚ όπως εντός ενός μηνός εκτελέσουν ανυπερθέτως τας απευθυνθείσας προς αυτούς μέχρι τούδε διαταγάς περί παραβολής των εκτελεσθέντων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη κοινοτικών έργων, ίνα καταστή δυνατή η εκδίκασις των εκκρεμούντων κοινοτικών απολογισμών.

ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
Χθες ανεχώρησεν εις Κάλυμνον ο προϊστάμενος της ΤΥΚΔ κ. Σακελλαράκης, προκειμένου να εγκαταστήση εκεί τον εργολάβον κατασκευής του εσωτερικού υδραγωγείου αυτής.
Εν συνεχεία ο κ. Σακελλαράκης θα μεταβή εις Λέρον προς παραλαβήν εκτελεσθεισών εις Λακκί εργασιών οδοποιΐας.

ΤΟ ΘΟΑ ΔΙΕΤΕΘΗ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ “ΝΗΡΕΥΣ”
ΑΘΗΝΑΙ (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις)- Κατόπιν ενεργειών του κ. υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας προς τον Αρχηγόν του Στόλου ναύαρχον Λάππαν, διετέθη το σκάφος της ΘΟΑ δια την πραγματοποίησιν τριημέρου εκπαιδευτικού ταξειδίου των μαθητών των Σχολών “Νηρεύς” ανά την Δωδεκάνησον.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
Ως εγνώσθη υπό του Δημάρχου κ. Πετρίδη, απόρου προσεχούς 10ημέρου θα αρχίση λειτουργούν Δημοτικόν Κινηματογραφικόν συνεργείον.
Τούτο θα περιέρχεται τας συνοικίας της πόλεως και θα προβάλλη διαφόρους ταινίας χάριν των παίδων.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επανήλθεν εκ της αδείας του ο προϊστάμενος του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας κ. Κουμέντος, αι εργασίαι δε του Γραφείου διεξάγονται εκ νέου εις το οίκημα του ΙΚΑ.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ “ΑΙΓΑΙΟΝ”
Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα το ατμόπλοιον “Αιγαίον” κατευθυνόμενον εις Αλεξάνδρειαν. Τούτο ανεχώρησε αργότερον, επεβιβάσθη δε αυτού αξιωματικός του Λιμεναρχείου δια την διεξαγωγήν του ελέγχου.

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΚ ΚΩ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Αγ. Γεώργιος” εκομίσθησαν εκ Κω 10 τόννοι καρπουζίων.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ
Συνταχθείσα απεστάλη εις Καλυθιές μελέτη δια την ασφαλτόστρωσιν οδών της κοινότητος, προϋπολογισθείσης δαπάνης 28.000 δρχ.