Σε διαβούλευση το στρατηγικό σχέδιο της περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου το στρατηγικό σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, πολίτες, τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς που το επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα:
• Το Άρθρο 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)

•  Την με αριθμό 35829/22-09-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2642/τ.Β/06-10-2014) με θέμα «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) β΄ βαθμού για την Αυτοδιοικητική περίοδο 2014 - 2019», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε διαδικασία Αναμόρφωσης - Επικαιροποίησης του Υφιστάμενου Επιχειρησιακού της Προγράμματος (ΕΠ), από την οποία (Επικαιροποίηση) θα προκύψει και θα παραδοθεί το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα για την τρέχουσα Αυτοδιοικητική Περίοδο.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα Προγράμματα Περιφερειακής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης ΟΤΑ Β΄ βαθμού.
Αφορούν στις αναπτυξιακές υποδομές και επενδύσεις καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων τους.

Η Α΄ Φάση Αναμόρφωσης - Επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΝΑ, για την τρέχουσα Αυτοδιοικητική περίοδο, αφορά μεταξύ άλλ
ων στη σύνταξη της 1ης Ενότητάς του που ονομάζεται Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ).

Στο Στρατηγικό Σχέδιο, μεταξύ άλλων: α) αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά της ίδιας της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση, β) διατυπώνεται το Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου, γ) προσδιορίζεται η Στρατηγική της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά της.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 4, άρθρ. 4 της με Α.Π. 35829/22-09-2014 Υ.Α.), το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τίθεται σε διαδικασία Ανοικτής «Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΑΔΑ Έγκρισης: 7ΦΓ47ΛΞ-ΗΑΓ).

Σε συνέχεια της με αριθμό 169/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου:
-και στο πλαίσιο έναρξης της «Δημόσιας Διαβούλευσης»- καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς κ.λπ. όπως, σε περίπτωση που επιθυμούν, υποβάλλουν / καταθέσουν Απόψεις και Προτάσεις , μέσω της συμπλήρωσης του «Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης» -για τις ανάγκες Ομογενοποίησης & Αποκωδικοποίησης τους- που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Διεύθυνση : http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7682

Το Ερωτηματολόγιο μπορεί να υποβληθεί - προωθηθεί ή κατατεθεί στην ΔΙ.Α.Π. της Π.Ν.Α. έως & τις 26/09/2016:
1) Σε Ηλεκτρονική Μορφή στις Διευθύνσεις Ηλ. Ταχυδρομείου :
Υπηρεσίας - ΔΙΑΠ Κ: dap@1730.syzefxis.gov.gr
& Αναδόχου Μελετητή: dskiadas@uom.edu.gr

2) Είτε σε Έντυπη Μορφή, εντός πάντοτε της τεθείσας προθεσμίας, στη Διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΙ.Α.Π. Κ.)
ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ & ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΡΔΑΚΑ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – 84.100 – ΣΥΡΟΣ

(Επίσης, οποιαδήποτε Πληροφόρηση δίδεται στα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Τ/Φ: 22810 - 98.816, 98.820 / κα Μαρία Ζώη, κ. Αντώνιο Λούβαρη, Φαξ : 22810 85.237).
Τέλος, επισημαίνεται ότι στην Ιστοσελίδα της ΠΝΑ, στη Διεύθυνση : http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7682 & προς διευκόλυνση - πληρέστερη Ενημέρωση όλων, βρίσκονται Αναρτημένα:

- Το Πλήρες Κείμενο του προς Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΣΣ).
- Η με Αρ. 169/2016 Απόφαση του ΠΣ (ΑΔΑ: 7ΦΓ47ΛΞ-ΗΑΓ)
- Η από 19/08/2016 Εισήγηση προς το ΠΣ, με τα Κείμενα - Αρχεία, που τη συνοδεύουν.