Παγκόσμιος μήνας νόσου Alzheimer  και άλλων μορφών άνοιας. Σεπτέμβριος 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4316/ΦΕΚ(270/τ.Α’-24-12-2014), ιδρύθηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας-Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας με σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Επίσης, στο εν λόγω άρθρο καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες αυτού μεταξύ των οποίων είναι η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την άνοια, η παρακολούθηση της εφαρμογής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η γνωμοδότηση για θέματα σχετικά με την άνοια, η διαμόρφωση δικτύων φορέων και υπηρεσιών που θα προάγουν την επικοινωνία και την ενημέρωση αυτών, την ενδυνάμωση των συλλόγων των ασθενών, την προώθηση της έρευνας και τ.λ.π.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων έχει διαμορφωθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια- Alzheimer, το οποίο προωθείται και στο οποίο αναφέρονται η παγκόσμια και εθνική διάσταση του προβλήματος, επιδημιολογικά δεδομένα και παράγοντες κινδύνου, οι μορφές και η κλινική εικόνα της άνοιας, οι κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις, η διεθνής πολιτική, καθώς και προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια.

Στο πεδίο της προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο σχετικό θέμα και ιδιαίτερα αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με άνοια, όπως η προσωπική ελευθερία, η προσωπική ασφάλεια, η σωματική ακεραιότητα, η ελευθερία κίνησης, το δικαίωμα στην οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, στην υγεία, σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, στη δυνατότητα πρόσβασης σε εθελοντικές ή χαμηλού κόστους νομικές υπηρεσίες, στην παραγωγική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας από προσωπική ή οικονομική εκμετάλλευση, καθώς και σε άλλα κοινωνικά δικαιώματα.

Στο εν λόγω Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αναπτύσσεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την άνοια με τον προσδιορισμό των αρχών και στόχων, των αξόνων δράσεων που διαμορφώνονται και ειδικότερα στους άξονες της καταγραφής και ταξινόμησης των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα, της πρόληψης, της υποστήριξης των φροντιστών, της θεραπευτικής αντιμετώπισης, της προώθησης της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Γράφει o ψυχίατρος Δρ. Τάσος Πλατής