Τα μέλη της διοίκησης του Φοίβου Κρεμαστής το 1956

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ “ΦΟΙΒΟΥ”
Μετά των αρχαιρεσιών του Γυμναστικού Συλλόγου Κρεμαστής ο “Φοίβος” εξελέγησαν κατά σειράν οι κάτωθι:
1) Νικόλαος Γ. Πιπίνος.
2) Γεώργιος Κ. Δράκος.
3) Νικόλαος Π. Ελενίτσας.
4) Ελευθέριος Μ. Τεχνίτης.
5) Ιωάννης Π”Κωνσταντίνου.
6) Ιωάννης Κοντομανώλης.
7) Παναγιώτης Σ. Τουβράς.
8) Παρασκευάς Κ. Στεργενάκης.
9) Παναγιώτης Ε. Φλεβάρης.
10) Νικόλαος Κ. Βόλας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη με τον Γενικόν Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Τριβυζάν και με τον Δήμαρχον Σύμης κ. Νικητιάδην.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ
Κατέπλευσε χθες εις Ρόδον το αμερικανικόν πετρελαιοφόρον “Μεσσιότνιους”. Τούτο απέπλευσε ολίγον αργότερον.

ΝΕΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Δι’ εγγράφου της Νομαρχίας εκλήθησαν εις θέσεις τακτικών συμβούλων οι μέχρι τούδε αναπληρωματικοί σύμβουλοι Σάββας Τσέπελης και Εμαν. Σαββέλλος και κοινότητος Πλατανίων εις αναπλήρωσιν των παραιτηθέντων Μ. Ισκά και Ι. Κατσιδώνη.

ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΣΧΟΛ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
Υπό του κ. Νομάρχου διετάχθη ο Νομομηχανικός Ρόδου όπως προέλθη εις την επισκευήν του Δημοτικού Σχολείου Ασκληπειού.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ Ο ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚ. ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ κ. ΘΕΡΣΤΟΝ
Δι’ ειδικού αεροπλάνου αφίκετο χθες  την πρωΐαν εις Ρόδον ο εν Αθήναις επιτετραμμένος της Αμερικανικής πρεσβείας κ. Θέρστον, μετά της συζύγου και της θυγατρός του.
Ο Αμερικανός διπλωμάτης, όστις αντικαθιστά τον μη αφιχθέντα εισέτι πρεσβευτήν κ. Τζώρεζ Αλεν, θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας σήμερον το απόγευμα.
Χθες την πρωΐαν ο κ. Θέρστον επεσκέφθη τον Νομάρχην.

 


 

ΕΖΗΤΗΘΗ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ
Υπό της Διευθύνσεως της Οικοκυρικής Σχολής Ρόδου απεστάλη έγγραφον προς διάφορα κοινοτικά συμβούλια της Ρόδου, δια του οποίου παρακαλούνται ταύτα όπως προβούν εις λήψιν αποφάσεων δια την χορήγησηιν του εγγραφέντος εις τον προϋπολογισμόν αυτών ποσού υπέρ της Οικοκυρικής.

Τα εν λόγω συμβούλια είναι των κοινοτήτων Απόλλωνα, Αρχαγγέλου, Αρχιπόλεως, Διμηλιάς, Εμπωνας, Θολού, Καλαβαρδών, Καλυθιών, Κοσκινού, Κρεμαστής, Μονολίθου, Παραδεισίου, Πλατανίων και Φανών.
Επίσης εκλήθησαν τα συμβούλια των λοιπών κοινοτήτων της νήσου Ρόδου να προβούν εις την αυτήν ενέργειαν.


Η ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ως ανεκοινώθη ανέλαβε τα καθήκοντά της, η νέα εκκλησιαστική επιτροπή του Ι. Ναού Μητροπόλεως αποτελεσθείσα εκ των κ.κ. Β. Καραγιάννη, Β. Ιατρίδη, Σ. Παυλίδη και Ν. Κατσαρά.

Η επιτροπή ακολούθως παρουσιασθείσα εις την Α.Σ. τον Μητροπολίτην και τον κ. Νομάρχην υπέβαλε τα σέβη της, τα συγχαρητήρια και τας θερμάς ευχαριστίας της διότι η υπόθεσις της αγριογραφήσεως του Ναού, Βυζαντινού ρυθμούθ του Μεσαιώνος, δια χειρός του καλλιτέχνου Τερζή είναι καρπός κατά μέγα μέρος, του ιδιαιτέρου θερμού ενδιαφέροντος και των δραστηριοτήτων των.