Παράταση στην Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το «Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ότι Παρατείνεται η Ανοιχτή - Δημόσια Διαβούλευση, για το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) της ΠΝΑ, της 1ης Ενότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), της τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο «Δημόσιας Διαβούλευσης» καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς κ.λπ. όπως, σε περίπτωση που επιθυμούν, υποβάλλουν / καταθέσουν Απόψεις και Προτάσεις, μέσω της συμπλήρωσης του «Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης» -για τις ανάγκες Ομογενοποίησης & Αποκωδικοποίησης τους- που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Διεύθυνση: http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7682

Το Ερωτηματολόγιο μπορεί να υποβληθεί - προωθηθεί ή κατατεθεί στην ΔΙ.Α.Π. της Π.Ν.Α. έως & την 12/10/2016, ημέρα Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου :

1) Σε Ηλεκτρονική Μορφή στις Διευθύνσεις Ηλ. Ταχυδρομείου:
Υπηρεσίας - ΔΙΑΠ Κ: dap@1730.syzefxis.gov.gr
& Αναδόχου Μελετητή: dskiadas@uom.edu.gr

2) Είτε σε Έντυπη Μορφή, εντός πάντοτε της τεθείσας προθεσμίας, στη Διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΓΔ ΑΠΠΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΙΑΠ Κ)
ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ & ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΡΔΑΚΑ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – 84.100 – ΣΥΡΟΣ

(Επίσης, οποιαδήποτε Πληροφόρηση δίδεται στα Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Τ/Φ: 22810 - 98.816, 98.820 / κα Μαρία Ζώη, κ. Αντώνιο Λούβαρη, Φαξ : 22810 85.237).

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην Ιστοσελίδα της ΠΝΑ, στη Διεύθυνση: http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7682 & προς διευκόλυνση - πληρέστερη Ενημέρωση όλων, βρίσκονται Αναρτημένα:

- Το Πλήρες Κείμενο του προς Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΣΣ).
- Η με Αρ. 169/2016 Απόφαση του ΠΣ (ΑΔΑ: 7ΦΓ47ΛΞ-ΗΑΓ)
- Η από 19/08/2016 Εισήγηση προς το ΠΣ, με τα Κείμενα - Αρχεία, που τη συνοδεύουν.