Δήμος Σύμης: Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής  Προβολής και Ανάπτυξης

Ο Δήμος Σύμης έχει αποφασίσει τη σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, ενώ ενέκρινε και τον Κανονισμό λειτουργίας της.

Το έργο της επιτροπής, είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

-Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου και την διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
-Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

-Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο της κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου.
-Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.

-Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.

-Συμμετέχει διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

-Σχεδιάζει και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Σύμης και τα αναπληρωματικά τους μέλη έχουν ως εξής:
1. Σεβαστή Λούππη, Aναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Τερεζάκης
2. Ιωάννης Αραπάκης, Aναπληρωματικό μέλος Ειρήνη Τσαβαρή
3. Μιχαήλ Παντελίδης, Aναπληρωματικό μέλος Νικόλαος Κατσαράς

4. Παντελής Καλλίαρος, Aναπληρωματικό μέλος Σωτήριος Σωτηράκης
5. Νικόλαος Καστρουνής, Aναπληρωματικό μέλος Βασίλειος Ψυλλάκης
6. Παναγιώτης Ψαρρός, Aναπληρωματικό μέλος Αντώνιος Χατζής

7. Σπύρος Βασιλικός, Aναπληρωματικό μέλος Ανδρέας Αρβανίτης
8. Φραγκίσκος Οικονομάκης, Aναπληρωματικό μέλος Νικόλαος Κανλής
9. Αγαπητός Αντωνιάδης, Aναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Μεγαλούδης
10. Εμμανουήλ Μάγκος, Aναπληρωματικό μέλος Weddy Wilcox

11. Κωνσταντίνος Σύκαλλος, Aναπληρωματικό μέλος Βασίλειος Ζουρούδης
12. Λοΐζος Καλοδούκας, Aναπληρωματικό μέλος Σταύρος Ορφανός
13. Γεώργιος Παπακαλοδούκας, Aναπληρωματικό μέλος Σεβαστή Χρηστάκη ΠΕ Διοικητικού ΤΕ Διοικητικού
Πρόεδρος της Επιτροπής έχει ορισθεί ο Δήμαρχος Σύμης κ. Ελευθέριος Παπακαλοδούκας με αναπληρωτή του την κα Ευαγγελία -Άννα Πατατούκου Δημοτικό Σύμβουλο.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν ορισθεί οι Μιχαήλ Τσαβαρής Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παραή δημοτικό Σύμβουλο και ο Πανορμίτης  Μοσκιού με αναπληρωτή την Ουρανία Μιχελλή δημοτικό Σύμβουλο.
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει ορισθεί ο Βασίλειος Τσαβαρής, Mέλος Δ.Σ. -αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Τσουβαλλά, Mέλος Δ.Σ. αντιδήμαρχο.